Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Květen 2013
Květen 2013
Volba starosty?

7. května 2013 se v sále základní školy sešli zastupitelé, aby na 12. mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice zvolili starostu. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 12. Z jednání se předem omluvili zastupitelé Mgr. M. Bouzková, Bc. M. Janek a D. Ševčíková. Volba, která byla jediným bodem programu, nebyla úspěšná. Ani jeden ze dvou přihlášených kandidátů (Ing. M. Růžička a PhDr. V. Novotný) nebyl zvolen.  
V úvodní části zasedání PhDr. Novotný stáhl svou kandidaturu s odůvodněním, že nejsou přítomni všichni zastupitelé. Po diskuzi mezi zastupiteli následovalo hlasování, v němž se 8 přítomných zastupitelů vyslovilo pro pokračování jednání dle programu zasedání (T. Dohnalová, Ing. Dvořák, Z. Fišmistrová, Ing. Křížek, Ing. Procházka, Ing. Růžička, RNDr. Smrček, M. Stránská), 1 zastupitel se vyslovil proti pokračování jednání (ing. T. Fatrdle) a 3 zastupitelé se hlasování zdrželi (Ing. P. Niebauer, PhDr. V. Novotný, V. Stoklasa).
V následné diskusi mimo jiné vystoupil Ing. Niebauer a hovořil o vztahu mezi volenými zástupci městské části a úřadem městské části. Zdůraznil, že jeho zájmem je, aby byl zvolen takový starosta, který zajistí bezproblémový chod úřadu. Nový starosta by měl spolupracovat s členy rady jako s rovnoprávnými partnery a radní by měli mít jasně rozdělené kompetence. Nedostatky v uvedených oblastech podle Ing. Niebauera vedly k odvolání bývalého starosty, Ing. Růžičky.
Ing. Růžička na vystoupení Ing. Niebauera reagoval výčtem změn, k nimž došlo v období od jeho odvolání. Zejména konstatoval, že došlo k doplnění rady městské části, v níž má nyní zastoupení většina volebních subjektů. Dále upozornil na to, že došlo k oslabení vlivu starosty, statutárním zástupcem je v současnosti zástupkyně starosty Z. Fišmistrová. Byl rovněž eliminován údajný střet zájmů, v němž měl figurovat bývalý radní Ing. Dvořák. V této souvislosti bylo zmíněno, že Ing. Dvořák byl vyzván novou radou k pokračování spolupráce při zajišťování stavebního dozoru pro městskou část. Ing. Dvořák k tomuto uvedl, že nabídku nepřijal. Ing. Růžička dále uvedl, že kontrolní výbor bude doplněn na příštím zasedání zastupitelstva a že rovněž dojde k posílení role stavební komise. Pokud jde o kvalitu podkladů pro zastupitelstvo, tu má podle Ing. Růžičky na starosti nová rada. Kompetence radních budou nově stanoveny v organizačním řádu. K problémům v základní škole Ing. Růžička sdělil, že je toho názoru, že je třeba o situaci diskutovat a pokusit se ji řešit s pomocí kompetentních odborníků.
Také o budoucím náměstí je třeba vést průběžnou diskusi zejména se zastupiteli.
Po přibližně dvouhodinové diskusi se zastupitelé rozhodli hlasovat o formě volby, neboť jednací řád automaticky předpokládá volbu tajnou. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro volbu veřejnou s výjimkou PhDr. Novotného, který se hlasování zdržel. Jediným navrženým kandidátem byl Ing. Růžička. Při hlasování získal 4 hlasy, zbylí zastupitelé se hlasování zdrželi.
Na závěr jednání zastupitelé jednomyslně schválili usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ se zavazuje, že učiní veškeré kroky, aby do konce května 2013 byl zvolen starosta MČ Praha-Ďáblice.
Dušan Andrš

Soubory ke stažení
zprav5_13.pdf