Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rada MČ -> Usnesení -> Usnesení RMČ 2014
Usnesení RMČ 2014
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.

394 14 RMČ k návrhu o sml. o věcném břemenu
395 14 RMČ k zařazení Fotb. hřiště do evidence majetku MČ
396 14 RMČ ke změně Obecně závazné vyhlášky č. 20_2008
397 14 RMČ ke směrnici 006-13 pro účetní odpisy
398 14 RMČ k obědnávce elektrokotle v OD ul. Legionářů
399 14 RMČ k prodloužení nájmu
400 14 RMČ ke splátkovému kalednáři
401 14 RMČ k návrhu rozpočtu 2014
402 14 RMČ ke splátkovému kalednáři
403 14 RMČ k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí - PRE distribuce, a.s.
404 14 RMČ k předávacímu protokolu o převodu hmotného majetku
405 14 RMČ k odpisovému plánu MČ Praha - Ďáblice
406 14 RMČ k odpisovému plánu pro ZŠ a MŠ
407 14 RMČ k podání žádosti na dispoziční právo k bytu
408 14 RMČ k přijetí členů školské rady
409 14 RMČ ke kritériím přijímání dětí do MŠ

410 14 RMČ k cenové nabídce na inž. činnost pro stavbu Obecní dům Ďáblice

411 14 RMČ k objednání demografické studie
412 14 RMČ k návrhu dohody spol. RPS plus, s.r.o. o nahrazení chybějící omítky na objektu čp. 6679
413 14 RMČ k cenové nabídce na provedení inženýrské činnosti pro stavby komunikací od Ing. Vladimíra Musila
414 14 RMČ k výsledku výběrového řízení "Rekonstrukce cesty ke hvězdárně"
415 14 RMČ k návrhu sociální komise na novou členku komise pí. Janu Uchytilovou
416 14 RMČ o přijetí zprávy hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice k 31. 12. 2013
417 14 RMČ k návrhu dopravních opatření v obci
418 14 RMČ k návrhu rozpočtového výhledu na rok 2015 - 2019
419 14 RMČ o prominutí dluhu dle splátkového kalendáře
420 14 RMČ k Dodatku č. 1 ke smlouvě mezi MČ Praha Ďáblice a Obec Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012
421 14 RMČ ke Smlouvě o dílo mezi MČ Praha Ďáblice a Gabčo -  Gabčová - stavební sdružení podnikatelů na provedení stavebních prací na objektu Ďáblická 6679
422 14 RMČ k předloženému návrhu odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice
423 14 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy bytu
424 14 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy bytu
425 14 RMČ k přidělení uvolněného bytu U Parkánu 18
426 14 RMČ k návrhu sociální komise
427 14 RMČ k realizaci projektu Revitalizace centra v Ďáblicích
428 14 RMČ k realizaci projektu Revitalizace území u hvězdárny
429 14 RMČ k žádosti paní o schválení splátkového kalendáře
430 14 RMČ k rozpočtovému opatření
431 14 RMČ k příkazní smlouvě mezi TN Colsunting, s.r.o. a MČ Praha Ďáblice ("Revitalizace centra v Ďáblicích")
432 14 RMČ k příkazní smlouvě mezi TN Colsunting, s.r.o. a MČ Praha Ďáblice ("Revitalizace území u hvězdárny")
433 14 RMČ k výběrovému řízení na akci "Organizace dopravy u základní školy"
434 14 RMČ k žádosti o snížení nájemného
435 14 RMČ k výběrovému řízení - veřejná zeleň
436 14 RMČ k opravě uvolněného bytu U Parkánu 18
437 14 RMČ k cenové nabídce odstranění stromů a zároveň pařezů
438 14 RMČ k poskytnutí daru základní organizaci Českého svazu ochránců přírody
439 14 RMČ k poskytnutí daru za pomoc při přípravě inventarizace majetku MČ Praha Ďáblice
440 14 RMČ k realizaci stavby Rekonstrukce cesty ke hvězdárně
441 14 RMČ k nákupu štěpkovače větví
442 14 RMČ k objednání plyn. kotlů
443 14 RMČ ke smlouvě o e-learningu se spol. CRDR s.r.o.
444 14 RMČ ke smlouvě o nájmu pozemků
445 14 RMČ k roční závěrce MČ Praha Ďáblice 2013
446 14 RMČ k roční závěrce PO ZŠ a MŠ 2013
447 14 RMČ k návrhu Statutu Fondu rezerv a rozvoje
448 14 RMČ k prodloužení nájem. sml.
449 14 RMČ k záměru na VŘ Zázemí Ďáblického parku
450 14  RMČ ke směrnici č. 01-03 2014 nakládání s pohledávkami
451 14 RMČ ke směrnici č. 04-01 2014 inventarizace majetku
452 14  RMČ ke směrnici č. 03-01 2014 hospodaření s majetkem
453 14 RMČ k vydržení pozemku p.č.18_2
454 14 RMČ k vyřezení cist.stříkačky CAS 32-Tatra T148
455 14 RMČ k závěrečnému účtu za rok 2013
456 14 RMČ k jmenování Lonka členem redakční rady ĎZ
457 14 RMČ k VR na PD Dostavba Základní školy
458 14 RMČ k propočtu stavby Dostavba základní školy
459 14 RMČ k ukončení smlouvy s AK Balcar
460 14 RMČ k RO č. 2
461 14 RMČ k záměru na VŘ Zázemí Ďáblického parku
462 14 RMČ k VR na PD Dostavba Základní školy
463 14 RMČ k finan. daru ZO ČSCHDZ
464 14 RMČ k finan. daru
465 14 RMČ Smlouva o VB s Pr. plynárenskou
466 14 RMČ k nákupu cvičebních strojů
467 14  RMČ k pronájmu obecního bytu
468 14  RMČ k pronájmu obecního bytu
469 14  RMČ ke snížení nájmu
470 14  RMČ k souhlasu se Stížností komisi Evropské unie
471 14 RMČ k přidělení obecního bytu Kučerové 532
472 14 RMČ k výpovědi náj. smlouvy
473 14 RMČ ke jmenování členů Školské a kulturní komise
474 14 RMČ k udělení vyjímky v počtu žádků v IX. třídě
475 14 RMČ k úpravám projektu Dostavba ZŠ
476 14 RMČ k přidělení bytu
477 14  RMČ k rozpočtovému opatření č. 3 2014
478 14 RMČ k objednávce od MA projekt, spol. s r.o.
479 14 RMČ k dohodě o stavbě se Spiritex a.s.
480 14 RMČ k dohodě o narovnání s FANSTAV a.s.
481 14 RMČ k dohodě o narovnání s Ing. arch. Kubecem
482 14 RMČ k prodloužení náj. smlouvy
483 14 RMČ k prodloužení náj. smlouvy
484 14 RMČ k navýšení kapacity tříd do MŠ
485 14 RMČ k využití sálu v Obecním domě pro TJ Ďáblice
486 14 RMČ k smlouvě Údržba zeleně s Meribel s.r.o.
487 14 RMČ k hospodářskému výsledku PO ZŠ za rok 2013
488 14 RMČ k nabídce Proconsult s.r.o. - Stavební práh Hřenská x Květnová
489 14 RMČ k dodatku smlouvy s Ing. arch. Škardou
490 14 RMČ k výběrovému řízení Zázemí Ďáblického parku
491 14 RMČ k cenové nabídce Plynoservis Jílek s.r.o. - plyn. kotel
492 14 RMČ k poskytnutí finančních darů
493 14 RMČ k RO č. 4
494 14 RMČ k žádosti o dotaci Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
495 14 RMČ k pronájmu dolního sálu OD
496 14 RMČ ke jmenování M. Trautiga členem přestupkové komise
497 14 RMČ k návrhu smlouvy s PREdistribuce a.s.
498 14 RMČ k zásadám vydávání ĎZ
499 14 RMČ k renovaci šaten v TJ Ďáblice
500 14 RMČ k členům komise - úpravy parkovacích stání
501 14 RMČ k VŘ Dostavba ZŠ
502 14 RMČ k udělení pokuty firmě Meribel s.r.o.
503 14 RMČ k návrhu smlouvy o následné péči o stromy
504 14 RMČ k návrhu smlouvy UMT Ďáblice - venkovní osvětlení
505 14 RMČ k Investičním požadavků na rok 2015 a dále
506 14 RMČ k obsahu Podnětu k zahájení přezkumného řízení - letiště Ruzyně
507 14 RMČ k prominutí nájmu O.S. Sluníčko
508 14 RMČ k poskytnutí finančních darů
509 14 RMČ ke zrušení VŘ na zhotovitele Zázemí Ďáblického parku
510 14 RMČ ke znovuvyhlášení VŘ na zhotovitele Zázemí Ďáblického parku
511 14 RMČ k nabídce firmy Lakstav Praha 5 na provedení opravy parkovací stání
512 14 RMČ ke jmenování komise k Zázemí Ďáblickéh parku
513 14 RMČ ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace s Atelier K2
514 14 RMČ k objednávce na Údržbu veřejné zeleně s firmou Bonsoft s.r.o.
515 14 RMČ ke Smlouvě na renovaci šaten se spol. Lakstav Praha s.r.o.
516 14 RMČ k umístění hotspotu Wifi na budově školy
517 14 RMČ k prodloužení nájmu
518 14 RMČ k příkazní smlouvě s Ing. Dytrychem
519 14 RMČ ke Směrnici č. 01 o vydávání vnitřních předpisů
520 14 RMČ k žádosti ANO o využítí znaku MČ
521 14 RMČ k pronájmu hrobového místa
522 14 RMČ k zřízení sídla spolku Sluníčko - Ďáblíci
523 14 RMČ k nabídce firmy DePa s.r.o. na úpravu dvora zbrojnice
524 14 RMČ ke smlouvě s PP - servis Plzeň - Zázemí Ďáblického parku
525 14 RMČ ke smlouvě Generální projektant - dostavba ZŠ s Ing. Škardou
526 14 RMČ k nákupu nového vozidla SDH Ďáblice
527 14 RMČ k prodloužení náj. smlouvy
528 14 RMČ k nabídkce na opravu plyn. rozvodu od firmy Plynoservis Jílek s.r.o.
529 14 RMČ ke krátkodobým pronájmům prostor v O.D.
530 14 RMČ ke Směrnici č. 02 o zveřejňování zápisů ze zasedání RMČ a ZMČ
531 14  RMČ k VŘ na Zimní údržbu komunikací
532 14  RMČ k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s PREdistribude a.s.
533 14  RMČ ke smlouvě s Ondřejem Bačinou
534 14  RMČ ke smlouvě příkazní o poskytování činnosti s Hanou Francovou
535 14  RMČ k objednávce výměny dvěří v Obecním domě
536 14  RMČ k rozpočtovému opatření č. 5 2014
537 14 RMČ k souhlasnému stanovisku k napojení na tlak. kanalizaci
538 14 RMČ k finančním darům osobám
539 14 RMČ k souhlasnému stanovisku ke stavbě bytového domu
540 14 RMČ k pronájmu hrobového místa
541 14 RMČ k žádosti p. ředitelky o změnu určení dotace
542 14 RMČ k souhlasnému stanovisku pro ÚS pro stavbu elektrorozvodů NN 1kV
543 14 RMČ k Memorandu AK Vyskočil, Krošlák a spol.
544 14 RMČ ke stanovisku k návrhu spol. ASA spol. s r.o.
545 14 RMČ k návrhu dopravního značení v ul. Chřibská a U chaloupek
546 14 RMČ k dodatku č. 1 plánovací smlouvy se Spiritex a.s.
547 14 RMČ ke zrušení kontejnerů na sklo v ul. K náměstí
548 14 RMČ k nabídce geodetických prací spol. GeoNet Praha
549 14 RMČ k návrhu Dohody o provedení práce s M. Traurigem
550 14 RMČ k dodatku č. 1 smlouvy s OMV ČR
551 14 RMČ k odstranění stavebních vad MŠ
552 14 RMČ k přidělení magistrátího bytu
553 14 RMČ ke smlouvě na zimní údržbu s Pražskými službami a.s.
554 14 RMČ k nabídce DePa s.r.o. na opravu chodníků
555 14 RMČ k rozpočtovému opatření č. 6
556 14 RMČ k finan. daru p. Tomanové
557 14 RMČ k finan. daru Centru Sovička
558 14 RMČ k archeolog. výzkumu spol. ARCHAIA Praha
559 14 RMČ k odměně Mgr. Horáčkové
560 14 RMČ k osobnímu příplatku Mgr. Horáčkové
561 14 RMČ k přidělení bytu
562 14 RMČ ke změně projektu zpevněné plochy stavby „Komunikace v rámci stavby Obecní
dům Ďáblice“
563 14 RMČ k vyhlášení záměru: vyhledání provozovatele objetku „Zázemí parku“
564 14 RMČ k nabídce na stavbu „Stavební práh Hřenská – Květnová“ od firmy DePa s.r.o.
565 14 RMČ k žádosti ředitelky ZŠ o převod částky 200.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu školy
566 14 RMČ k cenové nabídce firmy Bonsoft s.r.o.
567 14 RMČ k objednávce víceprací
568 14 RMČ k ukončením pronájmu garáže u objektu Ďáblická 161
569 14 RMČ k proplacení zřízení odtokového žlabu
570 14 RMČ dodatku č. 1 smlouvy na vyvážení odpadkových košů se společností .A.S.A.
571 14 RMČ k dodatku č.2 ke smlouvě mezi MČ Praha Ďáblice a Obcí Hovorčovice
o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 
572 14 RMČ k cenové nabídkce na zpracování návrhu na zrušení části Aktualizace zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy 
573 14 RMČ k návrhu rozpočtového opatření č. 7
574 14 RMČ k výměně bytu
575 14 RMČ k cenové nabídce firmy Bonsoft na sběr listí
576 14 RMČ k umístění telekomunikační trasy
577 14 RMČ k žádosti paní o snížení jednorázové úplaty za závazek ke zřízení služebnosti 
578 14 RMČ k ukončení pronájmu sklepní místnosti v bytovém domě Ďáblická 161/8
579 14 RMČ k prodloužení lhůty k dokončení stavby „Dopravní a technická infrastruktura
pro obytnou zónu Nad Statkem“ 
580 14 RMČ k pronájemu části pozemku parc. č. 608/1
581 14 RMČ k cenové nabídce firmy Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o. na provedení
stavebně technického průzkumu v objektu ZŠ v Ďáblicích 
582 14 RMČ k ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem nebytových prostor
v Obecním domě s Centrem Sovička, o.s 
 
001 14 RMČ k uzavření Smlouvy o záchranném archeologickém výzkumu se společností
ARCHAIA Praha o.p.s. 

002 14 RMČ ke jmenování hlavní inventarizační komise pro zajištění inventarizace
003 14 RMČ k zániku mandátu člena zastupitelstva MČ RNDr. Martina Smrčka
004 14 RMČ k pronájmu garáže u objektu Ďáblická 161, Praha 8
005 14 RMČ  ke jmenování jednotlivých inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace majetku
006 14 RMČ k cenové nabídce na redukční řez keřů a kácení stromů
007 14 RMČ k objednání vánočního osvětlení Ďáblic
008 14 RMČ k příspěvku za svoz komunálního odpadu za rok 2014
009 14 RMČ k rozpočtovému provizoriu pro rok 2015
010 14 RMČ vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2015
011 14 RMČ k prodloužení nájmu pozemku parc. č. 587/56 a garáže
012 14 RMČ ke zprávě z kontroly hřbitova ze dne 9. 10. 2014
013 14 RMČ k poskytnutí finančního daru
014 14 RMČ ke zřízení Komise sociální
015 14 RMČ ke zřízení Komise kulturní
016 14 RMČ ke zřízení Komise sportovní
017 14 RMČ ke zřízení Komise výstavby a investic
018 14 RMČ ke zřízení Komise životního prostředí a dopravy
019 14 RMČ ke zřízení Redakční rady Ďáblického zpravodaje
020 14 RMČ k převzetí daru poskytnutému od společnosti Globus ČR k.s. na vybavení ZŠ
021 14 RMČ k objednání monitoringu spodních vod pod skládkou v k.ú. Ďáblice
022 14 RMČ k revokaci usnesení č. 508/14/RMČ
023 14 RMČ k žádosti Ing. Mgr. Lucie Veselé o prominutí úhrady služeb v Obecním domě
organizaci Centrum Sovička 

024 14 RMČ k zániku mandátu člena zastupitelstva PhDr. Vladimíra Novotného
025 14 RMČ k platbě správního poplatku akce „Cyklostezka k hvězdárně Praha 8 - Ďáblice, Květnová“ 
026 14 RMČ ke svěření kompetencí Radě městské části Praha - Ďáblice
027 14 RMČ k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice
028 14 RMČ k odměně za mimořádnou práci ředitelce ZŠ a MŠ
029 14 RMČ k pronájmu garáže u objektu Ďáblická 161, Praha 8
030 14 RMČ ke jmenování členů sportovní komise
031 14 RMČ ke jmenování členů rady Ďáblického zpravodaje
032 14 RMČ ke jmenování paní Veroniky Růžičkové členem Komise kulturní
033 14 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy

034 14 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy

035 14 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy
036 14 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy
037 14 RMČ k souhlasu se stavbou „Přeložka vedení 2x110 kV V903/904 TR Letňany
– TR Třeboradice“ 

038 14 RMČ k souhlasu s umístěním sídla Spolku Parkán
039 14 RMČ k uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se spol. O2 
040 14 RMČ k prohlášení Ing. Michala Soukupa členem Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice 
041 14 RMČ k poskytnutí kompenzačního příspěvku za provoz skládky
042 14 RMČ k rozpočtovému opatření č. 8