Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Zastupitelstvo MČ -> Usnesení -> Usnesení ZMČ 2014
Usnesení ZMČ 2014
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
148 14 ZMČ k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2014
149 14 ZMČ k rozpočtu VHČ pro rok 2014
150 14 ZMČ k rozpočtovému výhledu pro roky 2015 - 2019
151 14 ZMČ ke snížení částky ceny hřiště U Holců
152 14 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 07 pro rok 2013
153 14 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 08 pro rok 2013
154 14 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 09 pro rok 2013
155 14 ZMČ k poskytnutí finančního daru fotbalovému oddílu TJ Ďáblice
156 14 ZMČ k realizaci projektu Revitalizace území u hvězdárny
157 14 ZMČ k realizaci projektu Revitalizace centra v Ďáblicích
158 14 ZMČ k odkupu části pozemku
159 14 ZMČ k prodeji pozemků
160 14 ZMČ k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice
161 14 ZMČ k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice
162 14 ZMČ k volbě nové členky Kontrolního výboru pro kontrolu skládky
163 14 ZMČ k volbám do zastupitelstva v obcích
164 14 ZMČ k schválení účetních závěrek
165 14 ZMČ rozpočtové opatření č. 1 2014
166 14 ZMČ k Statutu fondu rezerv a rozvoje
167 14 ZMČ k Závěrečnému účtu MČ Praha - Ďáblice 2013
168 14 ZMČ k záměru vyhlásit VŘ Dostavba ZŠ
169 14 ZMČ k záměru vyhlásit VŘ na stavbu Zázemí Ďáblicekého parku
170 14 ZMČ k RO2 rozpočtu 2014
171 14 ZMČ k žádosti o převzetí darem části pozemku parc. č. 179 v k.ú. Ďáblice
172 14 ZMČ k vydržení pozemku parc.č. 18/2 k.ú. Ďáblice
173 14 ZMČ k Memoradnu AK Vyskočil, Krošlák a spol.
174 14 ZMČ k dodatku č. 1 plánovací smlouvy s fi. Spiritex, a.s.
175 14 ZMČ k odkupu pozemku p.č. 273 v k.ú. Ďáblice
176 14 ZMČ k plánu investičních akcí MČ
177 14 ZMČ rozpočtové opatření č. 4 2014
178 14 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 5 2014
 
001 14 ZMČ ke jmenování ověřovatelů zápisu ZMČ a zapisovatele zápisu ZMČ
002 14 ZMČ k volbě návrhového výboru
003 14 ZMČ k určení počtu místostarostů
004 14 ZMČ k určení dvou dlouhodobě uvolněných zastupitelů pro výkon funkce
starosty a místostarosty 

005 14 ZMČ k volbě starosty MČ Praha - Ďáblice
006 14 ZMČ k volbě místostarosty MČ Praha - Ďáblice
007 14 ZMČ k volbě Rady MČ Praha - Ďáblice
008 14 ZMČ ke zřízení Finančního výboru a Kontrolního výboru
009 14 ZMČ k volbě předsedy Finančního výboru
010 14 ZMČ k volbě předsedy Kontrolního výboru
011 14 ZMČ k volbě členů Finančního výboru
012 14 ZMČ k volbě členů Kontrolního výboru
013 14 ZMČ ke zřízení Výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice
014 14 ZMČ k volbě předsedy Výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice
015 14 ZMČ k volbě členů Výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice
016 14 ZMČ k výši odměn neuvolněným funkcionářům
017 14 ZMČ k volbě ověřovatelů zápisů ZMČ pro rok 2014 - 2018
018 14 ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze v platném znění 

020 14 ZMČ k volbě Návrhového výboru
021 14 ZMČ ke jmenování inventarizačních komisí na rok 2014
022 14 ZMČ k volbě člena kontrolního výboru
023 14 ZMČ k volbě tajemnic finančního výboru, kontrolního výboru a výboru
pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice 

024 14 ZMČ k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2015
025 14 ZMČ k rozpočtovému provizoriu na rok 2015
026 14 ZMČ ke svěření kompetencí Radě městské části Praha - Ďáblice
027 14 ZMČ k Jednacímu řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice