Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Červenec-srpen 2014
Červenec-srpen 2014
Končící volební období očima běžného občana

Nejsem sám, kdo oceňuje volný mikrofon pro občany na začátku veřejného zasedání zastupitelů a na začátku rozpravy ke každému bodu programu. Je to významné zvýšení demokracie v obci prosazené současnou koalicí.
Navýšení rezervního fondu obce o 16,4 mil. Kč z úspor za první tři účetní roky končícího volebního období dokládá hospodárnost současné koalice a její racionální a efektivní nakládání s finančními prostředky obce, a to i při zachování každoročních kompenzací obce (1,8 mil. na ozdravné pobyty dětí do 15 let; 1 mil. na odpad obyvatel obce; 2 mil. dotace na provoz ZŠ a MŠ k standardnímu 2,5 mil. přídělu od magistrátu dle počtu žáků z obce; 0,4 mil. na TJ Ďáblice a další), vše na vrub přibližně 10 mil. dotace magistrátu za skládku.
V stávajícím volebním období byla obec úspěšná při získávání dotací a grantů mimo svůj rozpočet, a to na některé připravené, resp. rozpracované investiční záměry (2,5+2+5 mil. na opravu ZŠ a přípravu dalšího navýšení její kapacity, 1+0,5+1 mil. na fotbalové hřiště, 0,6 mil. na minihřiště v parku centra Ďáblic). Lze držet palce k úspěchu i u dalších žádostí o grant, či dotaci (na přístavbu ZŠ v objemu cca 27 mil.; 7,6 mil. na revitalizaci centra v Ďáblicích; 11,1 mil. na revitalizaci území hvězdárny).
Mravenčí, profesionální a systematická příprava nové urbanistické podoby Ďáblic, nového územního plánu obce a jednotlivých investičních záměrů byla v průběhu uplynulých 4 let pravidelně prezentována v rámci desítek diskusí občanů s vedením obce a architekty (Ing. arch. P. Hlaváček, proděkan fakulty architektury ČVUT, a další). Každý občan, ba i žák MŠ či ZŠ měl možnost svou včasnou připomínkou či námětem ovlivnit konečnou podobu připra­vovaných záměrů.
Současný záměr nového náměstí se zázemím a novým multifunkčním bezbariérovým obecním domem (se zdravotním střediskem a poštou + multifunkčním společenským sálem + úřadem MČ) navázal na studii Ing. arch. J. Kasla, jež vznikla v roce 1996 za starosty akad. arch.
J. Veselého a byly z ní realizovány komunikace a inženýrské sítě, a na studii arch. Havrdy, jež vznikla v roce 2003 za starostky D. Ševčíkové a byla z ní zrealizována rekonstrukce Battistovy cihelny a park vedle komína.
Přál bych si, abychom záměr Ďáblického náměstí dotáhli v obci do zdárného konce a aby ti, co jej jako bývalí koaliční zastupitelé prosazovali, mu zůstali nadále příznivě nakloněni. Vysoký stupeň rozpracovanosti jednotlivých etap, úspěšnost při získávání externích zdrojů, ale i současný rezervní fond obce v objemu cca 36,4 mil. jsou garancí reálnosti tohoto záměru i v případě jeho neúplného krytí z grantů či dotací.
I když je vhodné s novou ZŠ v Ďáblicích v horizontu desítek let také počítat, demografická studie ukazuje, že momentální problém potomků tzv. Husákových dětí vyřeší připravovaná přístavba ďáblické ZŠ, zrušení nespravedlivé spádovosti a nová ZŠ pro Březiněves. V takovém případě kapacita místní ZŠ pokryje dle studie potřeby přirozeně se rozvíjející obce minimálně do roku 2030. Odsunutí urychlené přístavby ZŠ na úkor nepřipravené nové ďáblické ZŠ nemá logiku ani z hlediska provozních nákladů, které nese i za mimoďáblické žáky naše obec.
Jsem rád, že po 4 roky končícího volebního období nepokračovalo rozšiřování skládky, nerealizoval se další hučící silniční okruh přes Ďáblice za našimi severními okny, či výstavba vícepodlažních bytových domů na severním okraji obce, kam se snadněji přesunou rizikoví spoluobčané z Prahy, jak se již jednou na magistrátu uvažovalo. Dokazuje to, že hlasy občanů proti těmto negativům mají smysl, hlavně když je vedení obce dostatečně důrazně tlumočí kompetentním orgánům.
Svážení odpadu do Prahy z celých středních Čech a jeho skládkování v Ďáblicích, jak tomu bylo za předcházejících 16 let, představuje značnou zátěž na životní prostředí a zdraví
obyvatel Ďáblic a okolí. Po dořešení likvidace odpadu Prahy malešickou spalovnou je to
zátěž zcela zbytečná.
Dokážu se vžít do myšlení občanů Ďáblic při jejich souhlasu s první etapou skládky v devadesátých letech minulého století. Zejména, když obec v té době potřebovala novou kanalizaci, rozvod vody, plynu, elektřiny, komunikace, chodníky i přístavbu školy. Na souhlas s druhou, či zamýšlenou třetí etapou skládky se občanů Ďáblic již nikdo neptal.
Dnes máme v obci základní infrastrukturu a obecní sítě dimenzované i na přirozený nárůst obce. Máme fotbalový stadion s hřištěm s automatizovaným umělým zavlažováním a druhým hřištěm s umělým povrchem a osvětlením, kterými můžeme vypomáhat i jiným chudším klubům v Praze. Máme MŠ, kterou jsme donedávna poskytovali i dětem z okolních obcí. Naši ZŠ doposud navštěvují žáci ze sousední Březiněvsi, která díky tomu může ve svém rozpočtu prostředky, přidělované obcím dle počtu školou povinných dětí, přesunout na sport, či jinou zájmovou činnost a navíc nemusí dotovat vlastní školu.
Dotace za negativa (skládka, hazard...) svádějí, umožňují rychlejší řešení, či dokonce plýtvání. Proto si cením na současné koalici, že svou hospodárností, neúnavností při hledání externích zdrojů na smysluplné záměry a nekompromisním postojem vůči negativům, těmto svodům odolává. A to i přes různé tlaky, žaloby a zastánce protistrany v řadách některých spoluobčanů, či zastupitelů.
Obec se ubírá správným směrem a přál bych si, aby tímto směrem pokračovala dál. Rád k tomu v rámci svých možností pomohu.
(V příspěvku byly použity údaje z ĎZ, stránek obce a příspěvků na VZ ZMČ)

 Radimír Rexa, v Ďáblicích od r. 2001
Soubory ke stažení
zprav7_14.pdf