Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Nástěnka - obec a lidé -> Program Čistá energie Praha 2014
Program Čistá energie Praha 2014
Dotace na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách. Dotace je určena pro bytové objekty i samostatné byty, žádat může fyzická i právnická osoba. Vztahuje se na zdroje uvedené do provozu mezi 1. 9. 2013 a 30. 9. 2014, posledním termínem pro podání žádosti je 30. 9. 2014. Veškeré informace a dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP, konkrétní dotazy na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.

Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014


Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky
ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m. Prahy (dále jen „dotace“) slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v trvale
obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání (dále jen „byt“).
1) Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl.m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014.
2) Dotace se vztahuje na:
a) přeměnu neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem;
b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla);
c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
d) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
e) modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou původního plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
f) ohřev vody a přitápění solárními kolektory;
g) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).
3) Dotace se nevztahuje na:
a) topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě;
b) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění;
c) topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva;
d) ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.
4) Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let.
5) Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady. Na dotaci není právní nárok.
6) Na podávání a vyřizování žádosti se nevztahuje z. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Žádost o poskytnutí dotace
1) Poskytovatel dotaci poskytne pouze na základě písemné „Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2014“ (dále jen „žádost“), podané na předepsaném formuláři a dodání fotokopií nezbytných dokladů uvedených v bodě II. 3).
2) Formulář žádosti je k dispozici na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MZO MHMP“), v informačním středisku MHMP a v elektronické podobě na stránkách www.praha.eu.