Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Základní škola -> Školská rada
Školská rada

V souladu s § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, byla ke dni 7. 2. 2006 při nadepsané škole zřízena školská rada. Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada má 3 členy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda. Ředitelka školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada - pravomoce a povinnosti:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny,

  • projednává návrh rozpočtu na další rok,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.