Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rada MČ -> Usnesení -> Usnesení RMČ 2015
Usnesení RMČ 2015
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
043 15 RMČ k připomínkám 3. verze ÚAP
044 15 RMČ k žádosti o trvalý pobyt
045 15 RMČ ke jmenování p. Mošničky členem sportovní komise
046 15 RMČ k dodatku č. 1 ke smlouvě s PP-SERVISEM Plzeň
047 15 RMČ k navýšení skutečných příjmů v položce výnosu  daně z nemovitostí oproti rozpočtovanému objemu za rok 2014
048 15 RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu
049 15 RMČ k odstoupení od smlouvy o dílo na stavbu ZÁZEMÍ ĎÁBLICKÉHO PARKU II.
050 15 RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
051 15 RMČ k cenové nabídce na prožez stromů
052 15 RMČ k uzavření Kolektivní smlouvy
053 15 RMČ ke Kontrolnímu řádu
054 15 RMČ k pronájmu OD HŠ Yamaha
055 15 RMČ k přidělení obecního bytu
056 15 RMČ k ukončení pronájmu sklepních prostor v objektu Ďáblická 161
057 15 RMČ k ukončením nájmu bytu
058 15 RMČ k pronájmu nebytových prostor v bytovém domě Ďáblická 161
059 15 RMČ k Odpisovému plánu pro příspěvkovou organizaci ZŠ na rok 2015
060 15 RMČ k odpisovému plánu MČ
061 15 RMČ k ukončením nájmu bytu
062 15 RMČ k umístění sídla SDH Praha - Ďáblice
063 15 RMČ ke zprávě AK Dohnal Bernard
064 15 RMČ k revokaci usnesení 537/14/RMČ
065 15 RMČ k pronájmu horního sálu Obecního domu
066 15 RMČ k výměně oken v budově na adrese Kokořínská 400/34, Praha 8 - Ďáblice
067 15 RMČ k pronájmu hrobového místa
068 15 RMČ ke Směrnici č. 6/2015 a č. 7/2015 Základní a mateřské školy
069 15 RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
070 15 RMČ k cenové nabídce na projektové práce a přípravu výběrového řízení – Zateplení ZŠ
071 15 RMČ k uzavření mandátní smlouvy se společností Architekti Headhand s.r.o.
072 15 RMČ k objednání projektových prací na úpravu projektu „Zázemí Ďáblického parku“
073 15 RMČ k průběhu řízení o určení vlastnictví pozemků
074 15 RMČ k zateplení, výměně oken a TČ v objektu TJ Ďáblice
075 15 RMČ k žádosti o ukončení nájemní smlouvy
076 15 RMČ k termínovaným vkladům J&T banka
077 15 RMČ k rozpočtu MČ na rok 2015
078 15 RMČ k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
079 15 RMČ k žádosti o pronájem obecního bytu
080 15 RMČ k zániku mandátu člena zastupitelstva Bc. Marcela Janka
081 15 RMČ k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
082 15 RMČ k návrhu smlouvy o zajištění aukce energií se společností V&M s.r.o.
083 15 RMČ k uzavření Dohody o finančním vypořádání
084 15 RMČ ke jmenování komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
085 15 RMČ ke jmenování komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
086 15 RMČ ke zprávě hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
087 15 RMČ k návrhu rozpočtového výhledu na období 2016 - 2020
088 15 RMČ k nájemní smlouvě na obecní byt
089 15 RMČ ke smlouvě se společností Vanderlaan s.r.o.
090 15 RMČ ke smlouvě se společností Krostav s.r.o
091 15 RMČ ke smlouvám o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
092 15 RMČ k objednávce velkoobjemových kontejnerů
093 15 RMČ k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
094 15 RMČ k výpovědi nájemní smlouvy s Pionýrskou skupinou Rozmarýn
095 15 RMČ k žádosti o využití znaku MČ Praha – Ďáblice
096 15 RMČ ke jmenování paní Zuzany Remišové za člena KŽPaD
097 15 RMČ ke smlouvě se společností EP Energy Trading, a.s.
098 15 RMČ k cenové nabídce firmy Krostav s.r.o.
099 15 RMČ k zadávací dokumentaci na Údržbu zeleně
100 15 RMČ ke jmenování komise - Zázemí Ďáblického parku
101 15 RMČ k cenové nabídce Pražských služeb - blokový úklid
102 15 RMČ k výpovědi Rámcové smlouvy na poskytování mobil. služeb
103 15 RMČ k objednání velkoobjemových kontejnerů na odpad pro rok 2015
104 15 RMČ k objednání zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby – sestavení zadávací dokumentace objektu Obecního domu
105 15 RMČ k roční závěrce MČ Praha Ďáblice 2014
106 15 RMČ k roční závěrce PO ZŠ a MŠ 2014
107 15 RMČ k rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
108 15 RMČ ke jmenování komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
109 15 RMČ k poveření jednání s projektantem Zázemí ĎP
110 15 RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
111 15 RMČ k dodatku s TNT Consulting
112 15 RMČ k žádosti o úplatný převod části pozemku
113 15 RMČ k ukončení školního roku v ZŠ Ďáblice
114 15 RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
115 15 RMČ ke Smlouvě o propagaci MČ Ďáblice se společností Kolektory Praha, a.s.
116 15 RMČ k RO 1
117 15 RMČ k RO 2
118 15 RMČ k žádosti o zábor
119 15 RMČ k pověření radního Martina Tumpacha zastupováním MČ
120 15 RMČ k nabídce na údržbu stromů
121 15 RMČ k nabídce na výsadbu keřů
122 15 RMČ k nabídce projektových a inženýrských činností – Audio - Obecní dům
123 15 RMČ k žádosti o povolení předzahrádky
124 15 RMČ ke smlouvě na umístění kontejneru na textilní odpad
125 15 RMČ k poskytnutí daru ZO Ďáblice
126 15 RMČ k žádosti prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt
127 15 RMČ k cenové  nabídce  spol. Architekti Headhand na přípravu podkladů pro grant Nadace Proměny
128 15 RMČ k revokaci usnesení 159/12/RMČ
129 15 RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah
130 15 RMČ k řešení havarijního stavu sociálního zařízení v ZŠ v Ďáblicích
131 15 RMČ ke schválení závěrečného účtu MČ Praha – Ďáblice za rok 2014
132 15 RMČ k uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s PRE Distribuce
133 15 RMČ k žádosti o vyhrazení stání pro invalidu
134 15 RMČ k podpisu smlouvy na poskytnutí služeb mobilního operátora
135 15 RMČ k podpisu smlouvy  o převodu Projektové dokumentace a práv a povinností z veřejnoprávních rozhodnutí ke Stavbě cyklostezky
136 15 RMČ k návrhu uzavření mimosoudní dohody
137 15 RMČ k využití grantové výzvy programu Čistá energie
138 15 RMČ ke  zřízení sídla ZO ČSCH Praha 8 - Ďáblice
139 15 RMČ k k uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
140 15 RMČ k žádosti o vyhrazení stání pro invalidu 
141 15 RMČ ke smlouvě se společností Krostav s.r.o. 
142 15 RMČ k žádosti SPÚ o příspěvek na svoz KO
143 15 RMČ k žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o navýšení kapaicty tříd MŠ
144 15 RMČ k odměně za mimořádnou práci ředitelky školy
145 15 RMČ k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
146 15 RMČ k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
147 15 RMČ k přidělení obecního bytu
148 15 RMČ k dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
149 15 RMČ k poskynutí finančního daru HS Ďáblíci
150 15 RMČ k RO č. 5
151 15 RMČ k pořízení šatních skříní do ZŠ
152 15 RMČ k vybavení nově vybudovaných tříd ZŠ
153 15 RMČ k výměně oken na západní fasádě ZŠ
154 15 RMČ k dodatku č. 2 se společností Krostav
155 15 RMČ k zadávací dokumentaci VZMR na "Zázemí ďáblicekého parku"
156 15 RMČ k cenové nabídce společnosti Drualas na tvorbu www
157 15 RMČ k pověření radní M. Stránské
158 15 RMČ ke jmenování komise - Zázemí Ďáblického parku
159 15 RMČ k zadávací dokumentaci na VZMR Zateplení SK
160 15 RMČ k výměně kotlů v bytových domech
161 15 RMČ k žádosti J.P.Praha k prodloužení předzahrádky
162 15 RMČ k žádosti o zábor ulic
163 15 RMČ ke smlouvě o nájmu části pozemku a nebytových prostor
164 15 RMČ k informaci o přijatých žácích ZŠ a MŠ
165 15 RMČ k nájemní smlouvě obecního bytu
166 15 RMČ k ukončení nájemní smlouvy obecního bytu
167 15 RMČ k dohodě o členství ve SDH
168 15 RMČ ke smlouvě se společností Šulc a syn na stavbu Zázemí Ďáblického parku
169 15 RMČ k servisní smlouvě k programovému vybavení Codexis
170 15 RMČ k finančnímu daru dětskému oddílu mladých hasičů
171 15 RMČ k zadávací dokumentaci na VZMR Zateplení SK
172 15 RMČ k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
173 15 RMČ k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti
174 15 RMČ k opravám bytového fondu MČ Dáblice
175 15 RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o zateplení a výměně oken šaten SK Ďáblice
176 15 RMČ k  systemizaci pracovních míst úřadu městské části Praha - Ďáblice
177 15 RMČ k  smlouvě na pronájem prostor Obecního domu DDM Praha 8 - Spirála
178 15 RMČ k  smlouvě na pronájem prostor Obecního domu hudební škole YAMAHA
179 15 RMČ  k smlouvě na pronájem prostor Obecního domu jazykové škole Superb Learning
180 15 RMČ k platebnímu kalendáři na finanční prostředky z rozpočtu HMP
181 15 RMČ  k registračnímu poplatku čtenáře místní knihovny
182 15 RMČ  k cenové nabídce společnosti Ekola group spol. s.r.o
183 15 RMČ ke smlouvě o poskytnutí podpory z OPŽP na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“
184 15 RMČ k žádosti o úpravu dispozice obecního bytu
185 15 RMČ k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2016
186 15 RMČ k zadávací dokumenatci na veřejnou zakázku m.r. Zimní údržba komunikací
187 15 RMČ  ke jmenování komisí pro otevírnání obálek a hodnocení nabídek
188 15 RMČ k vánočnímu osvětlení
189 15 RMČ k autorskému dozoru stavby zateplení ZŠ
190 15 RMČ K poskytnutí finančního daru Církvi československé husitské
191 15 RMČ k odvolání členky Komise životního prostředí a dopravy
192 15 RMČ k podpisovému řádu
193 15 RMČ k jednacímu řádu rady
194 15 RMČ k žádosti o ukončení nájmu bytu a převedení na jinou osobu
195 15 RMČ ke smlouvě o SB o zřízení práva služebnosti
196 15 RMČ ke smlouvě na zimní údržbu komunikací
197 15 RMČ k cenové nabídce na provedení akustiky v ZŠ
198 15 RMČ ke smlouvě o pronájmu sportovního areálu SK Ďáblice z.s.
199 15 RMČ k vyjádření k posouzení vlivu Koncepce letecké dopravy
200 15 RMČ k Dodatku č. 3 SoD se společností Krostav na stavební úpravy ZŠ
201 15 RMČ k iniciativě spolku Otevřená města z.s.
202 15 RMČ k zhotovení štěrkové spojnice ulic Osinalická - Hřenská
203 15 RMČ k ukončení nájmu bytu
204 15 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy k bytu
205 15 RMČ k inventarizačním komisím
206 15 RMČ k Dodatku č. 1 SoD se společností Vanderlaan na zateplení fasády ZŠ
207 15 RMČ ke schválení víceprací na akci Zateplení SK Ďáblice
208 15 RMČ ke schválení projektu na opravu 2 obecních bytů