Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Zastupitelstvo MČ -> Usnesení -> Usnesení ZMČ 2015
Usnesení ZMČ 2015
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
028 15 ZMČ k volbě člena Rady MČ Praha - Ďáblice
029 15 ZMČ k návrhu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8
030 15 ZMČ k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2015
031 15 ZMČ k rozpočtu VHČ pro rok 2015
032 15 ZMČ k rozpočtovému výhledu pro roky 2016 - 2020
033 15 ZMČ k inventarizaci majetku a závazků 2014
034 15 ZMČ k poskytnutí účelové dotace SDH
035 15 ZMČ k poskytnutí účelové dotace TJ
036 15 ZMČ k poskytnutí účelové dotace ČSOP
037 15 ZMČ k akci "Zateplení fasády ZŠ Praha - Ďáblice"
038 15 ZMČ k akci "Stavební úpravy ZŠ Praha - Ďáblice"
039 15 ZMČ k předání vodohospodářského majetku MČ Praha - Ďáblice hl. m. Praze
040 15 ZMČ k vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 62/2 v k.ú. Ďáblice
041 15 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 1
042 15 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 2
043 15 ZMČ k volbě přísedícího Obvodního soudu
044 15 ZMČ k prodeji pozemku parc. č. 62/2 v k.ú. Ďáblice
045 15 ZMČ k výši odměn neuvolněným zastupitelům
046 15 ZMČ k údržbě veřejné zeleně MČ Praha - Ďáblice
047 15 ZMČ ke schválení závěrečného účtu
048 15 ZMČ ke schválení kompetencí Radě MČ Praha - Ďáblice
049 15 ZMČ k mimosoudnímu vyrovnání
050 15 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 3
051 15 ZMČ k přijetí darem pozemku parc. č. 1732/13
052 15 ZMČ ke zprávě Kontrolního výboru
053 15 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 4
054 15 ZMČ k zateplení a výměně oken šaten SK Ďáblice
055 15 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 6
056 15 ZMČ k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2016
057 15 ZMČ k rozpočtovému opatření č. 5
058 15 ZMČ ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP
059 15 ZMČ k podepisování doložky
060 15 ZMČ ke zveřejňování podkladů pro veřejná zasedání zastupitelstva na www
061 15 ZMČ ke zveřejňování podkladů na www
062 15 ZMČ ke smlouvě o nájmu, správě, podnájmu a provozování vodního díla
063 15 ZMČ k zápisu z jednání Kontrolního výboru
064 15 ZMČ ke smlouvě o nájmu sportovního areálu
065 15 ZMČ ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě se společností OMV ČR
066 15 ZMČ k navýšení rozpočtu na odměny změstnancům ÚMČ
067 15 ZMČ ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP
068 15 ZMČ k jednacímu řádu ZMČ
069 15 ZMČ ke jmenování invetnarizačních komisí