Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2008
2008
Městská část Praha - Ďáblice
 
Rozpočet na rok 2008
 
Městské části Praha - Ďáblice
návrh
2008
BILANCE PŘÍJMŮ
 
1. Neinvestiční dotace ze SR
 
4112
na školství
530 000
4112
na výkon státní správy
48 000
 
Celkem
 
 
 
578 000
 
2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
 
1511
předpokládaný výnos daně z nemovitosti
1 780 000
4121
souhrnný dotační vztah
8 127 000
4121
výnos ze skládky
10 522 400
 
Celkem
 
 
 
20 429 400
 
3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP
 
 
Celkem
 
 
 
0
Dotace celkem
21 007 400
 
4. Vlastní příjmy
 
1361
správní poplatky
500 000
1332
znečištění živ. prostředí
3 000
1341
poplatek ze psů
70 000
1342
pobytové poplatky
3 000
1343
zábor veř. prostranství
300 000
1345
poplatky z ubytovací kapacity
20 000
1347
místní poplatek z hracích automatů
250 000
1351
výtěžek z provozování loterií
200 000
3314
2111
příjmy z knihovny
10 000
5512
2324
příspěvky (mj. Čak.a Hovo. na hasiče)
190 800
6310
2141
úroky
50 000
6409
2321
dary
500 000
 
Celkem
 
 
 
2 096 800
 
4131
převod z fondu hospodářské činnosti
4 000 000
 
PŘÍJMY CELKEM
 
 
27 104 200
 
BILANCE VÝDAJŮ
 
 
A.  Neinvestiční výdaje
 
 
Kap. 02 Městská infrastruktura
 
3713
5499
transfery obyvatelstvu
200 000
3723
5021
mzdy - dohody
15 000
3723
5139
material
50 000
3723
5169
nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)
700 000
3729
5499
příspěvek obyv. na odpad (popelnice)
1 000 000
veřejná zeleň
 
3745
5137
drobný hmotný majetek
50 000
3745
5139
material
50 000
3745
5171
opravy a údržba
1 000 000
3745
5179
komise živ. prostředí
25 000
celkem zeleň
1 125 000
Celkem Městská infrastruktura
 
3 090 000
 
Kap. 03 Doprava
 
2212
silnice
 
2212
5137
drobný hmotný majetek
20 000
2212
5139
material
30 000
2212
5154
el.energie
5 000
2212
5169
služby (mj. dopravní zn.; slav.osvětlení)
200 000
2212
5171
údržba a oprava komunikací
400 000
2219
záležitosti pozemních komunikací
 
2219
5171
údržba a oprava komunikací
250 000
Celkem Doprava
 
 
905 000
 
Kap. 04 Školství a mládež
 
3111
5163
služby pen.ústavů+poj.
1 000
3111
5171
opravy a udržování MŠ
100 000
3113
5137
DHM (MŠ)
0
3113
5163
služby pen.ústavů+poj.
165 000
3113
5171
opravy a udržování ZŠ
20 000
3113
5331
příspěvek PO (ZŠ+MŠ)
3 500 000
3143
5179
školská a kulturní komise
170 000
3144
5169
škola v přírodě
1 250 000
3299
5339
dot. občanským sdružením (Hvězd.)
 
dětská hřiště a klub
 
3421
5021
mzdy
308 000
3421
5031
pojistné na soc.zadezpečení
80 100
3421
5032
pojistné na zdrav.zad.
27 800
3421
5137
 DHM-dlouhodobý hmotný majetek
100 000
3421
5139
materiál
15 000
3421
5169
ostatní služby
20 000
3421
5171
opravy a údržba
150 000
3421
5175
pohoštění
2 500
3421
5222
dot. občanským sdružením (Ďáblík)
 
 
Celkem Školství a mládež
 
5 909 400
 
Kap. 05 Sociální věci, zájmová činnost
 
3429
5499
příspěvky na činnost zájm.sdr.
600 000
3429
5222
dot. občanským sdružením (Myslivci)
 
3429
5222
dot. občanským sdružením (Chovatelé)
 
3399
5223
dot. občanským sdružením (Diak.)
 
4319
5179
sociální komise
130 000
Celkem Sociální věci
 
 
730 000
 
Kap. 06 Kultura a sport
 
knihovna
 
3314
5011
mzdy
290 000
3314
5031
pojistné na soc.zadezpečení
75 400
3314
5032
pojistné na zdrav.zad.
26 100
3314
5136
nákup knih
50 000
3314
5137
DHM
50 000
3314
5139
materiál
25 000
3314
5169
služby
90 000
3314
5171
opravy, údržba
40 000
3314
5173
cestovné
1 900
3314
5172
SW
0
celkem knihovna
648 400
 
kronika
 
3319
5021
odměna kronikáři
24 000
3319
5139
materiál (foto, film)
5 000
3319
5169
služby
2 000
celkem kronika
31 000
 
3399
5169
akce MČ
60 000
3419
5222
dot. občanským sdružením (TJ)
 
3419
5179
tělovýchva - sportovní komise
70 000
Celkem Kultura a sport
 
 
809 400
 
Kap. 07 Požární ochrana
 
5512
5192
příspěvek Sboru dobrovolných hasičů
390 000
5512
5171
opravy a udržba
 
Celkem Požární ochrana
 
 
390 000
 
Kap. 08 Místní hospodářství
 
3612
5137
DHM
300 000
Celkem Místní hospodářství
 
300 000
 
Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva
 
samospráva
 
6112
5023
odměny
1 870 000
6112
5031
pojistné na soc.zadezpečení
389 000
6112
5032
pojistné na zdrav.zad.
134 700
6112
5021
dohody o provedení práce
60 000
6112
5162
telekomunikace
100 000
6112
5169
služby
120 000
6112
5173
cestovné
50 000
6112
5175
repre, pohoštění
35 000
6112
5492
dary obyvatelstvu
220 000
celkem samospráva
2 978 700
 
vnitřní správa
 
6171
5011
platy
3 400 000
6171
5021
dohody o provedení práce
220 000
6171
5031
pojistné na soc.zadezpečení
941 200
6171
5032
pojistné na zdrav.zad.
325 800
6171
5038
zákonné úrazové poj.
30 000
6171
5136
knihy a časopisy
40 000
6171
5137
DHM
300 000
6171
5139
materiál
150 000
6171
5151
voda
20 000
6171
5153
plyn
150 000
6171
5154
el.energie
70 000
6171
5156
PHM
15 000
6171
5161
služby pošt
30 000
6171
5162
služby  (telefony)
200 000
6171
5163
služby peněžních ústavů
40 000
6171
5166
konzultační služby (poradenské a právní)
400 000
6171
5167
školení
105 000
6171
5169
služby (audit, pojistné, stravenky ap.)
330 000
6171
5171
opravy a údržba
500 000
6171
5172
SW
100 000
6171
5173
cestovné
10 000
6171
5173
ostatní cestovní náhrady (158,-)
20 000
6171
5175
pohoštění
20 000
6171
5362
daně a poplatky
30 000
celkem vnitřní správa
7 447 000
Celkem Správa a samospráva
 
10 425 700
 
Kap. 10 Všeobecná pokladní správa
 
6330
5342
převod příspěvku do SF
300 000
6409
5901
nespecifikované rezervy
544 700
 
Celkem Všeobecná pokladní správa
 
844 700
CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
23 404 200
 
 
B.   Investiční výdaje
 
Kap. 02 Městská infrastruktura
 
3639
6130
pozemky náměstí
1 000 000
 
Celkem Školství a mládež
 
1 000 000
 
Kap. 06 Kultura a sport
 
3412
6130
pozemky hřiště
2 500 000
 
Celkem Kultura a sport
 
 
2 500 000
 
Kap. 07 Požární ochrana
 
 
Celkem Požární ochrana
 
 
0
 
Kap. 09 Vnitřní správa
 
6171
6122
stroje, přístroje a zařízení
100 000
6171
6125
PC
100 000
 
Celkem Vnitřní správa
 
 
200 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
3 700 000
VÝDAJE CELKEM
 
 
27 104 200
PŘÍJMY CELKEM
 
 
27 104 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
 
0
FINANCOVÁNÍ
z vlastního rezervního fondu
0