Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Povinné informace -> Poskytování informací - metodický pokyn MČ
Poskytování informací - metodický pokyn MČ
Metodický pokyn městské části Praha - Ďáblice pro poskytování informací
(na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Informace dle §106/1999 Sb.

 

Metodický pokyn městské části Praha - Ďáblice pro poskytování informací
(na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 

I. Obecná část

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Městské části Praha - Ďáblice (dále jen MČ) i jejich poskytování zaměstnanci MČ se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Zákon") a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Metodický pokyn")
 2. Text Zákona, Metodického pokynu a Informace o činnosti MČ jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese ministerstva vnitra a městské části Praha - Ďáblice.

II. Postup při vyřizování žádosti

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar MČ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu:
  Městská část Praha -Ďáblice
  Květnová čp. 553/52
  182 00 Praha - Ďáblice
 3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MČ (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 283910721 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: podatelna@dablice.cz
 4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

III. Nevyhovění žadateli ze strany MČ

 1. Proti rozhodnutí MČ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
  Městská část Praha -Ďáblice
  Květnová čp. 553/52
  182 00 Praha - Ďáblice
 2. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, MČ jej odloží.
 3. Odvolání lze podat rovněž prostřednictvím formuláře "Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací". Tento formulář je k dispozici v prostoru informací budovy Městská část Praha -Ďáblice, Květnová čp. 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice nebo na internetové adrese MI (http://www.micr.cz/).

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Jméno* :

Příjmení* :

Titul :

 

Ulice* :

Č. popisné* :

Město* :

PSČ* :

Telefon :

E-mail :

Předmět žádosti:

 

Vaše žádost:

 

* Povinné údaje

Sazebník úhrad za poskytování informací MČ Praha - Ďáblice
(platný od 1.08.2003)

úkon

Kč/stránka

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé

1,30

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé

1,90

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé

2,10

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé

3,20

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné

29,70

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 barevné

42,10

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné

43,90

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 barevné

61,50

1 ks nenahrané diskety

cca 15,00 - dle skutečných nákladů

1 ks nenahraného CD

cca 35,00 - dle skutečných nákladů

Balné + poštovné

dle druhu zásilky

hodinová sazba zjišťování informace

150,-

Další věcné náklady

dle formy poskytované informacemi

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, je MČ poskytnuta zdarma.

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Jméno:

 

Příjmení:

 

Trvalé bydliště:

 

Nebo název a sídlo právnické či fyzické osoby:

 

Předmět původní žádosti o informace (jaká informace byla požadována):

 

Datum podání žádosti:

 

Datum odmítnutí žádosti:

 

V čem je spatřováno porušení zákona:

 

Čeho se žadatel domáhá:

 

Datum:

Podpis:

Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup MČ při poskytování informací
(podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)

Předpisy upravující postup MČ při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
 3. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 5. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 6. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 7. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 8. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)
 9. Standard MI 2001 Částka 7 - Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

 

V Praze – Ďáblicích dne 1. 8. 2003