Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Povinné informace -> Základní informace
Základní informace
Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

Úplný oficiální název povinného subjektu: Městská část Praha - Ďáblice

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Městská část Praha Ďáblice vznikla na základě  zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990. Základním zvláštním právním předpisem upravujícím postavení Městské části Praha Ďáblice je zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Městská část je územní samosprávný celek zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

Popis organizační struktury povinného subjektu: viz též "Organizační struktura"

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis: viz též "Kontakty"

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

č.ú.:501855998/6000

Identifikační číslo organizace (IČO): 00231266

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00231266

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok: viz "Rozpočet obce"

Místo a způsob, jak získat příslušné informace: viz "Povinné informace - Metodický pokyn"

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí (viz "Povinné informace - Metodický pokyn"):

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar MČ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu:
  Městská část Praha -Ďáblice
  Květnová čp. 553/52
  182 00 Praha - Ďáblice
 3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MČ (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 283910721 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: podatelna@dablice.cz
 4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Nevyhovění žadateli ze strany MČ

 1. Proti rozhodnutí MČ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
  Městská část Praha -Ďáblice
  Květnová čp. 553/52
  182 00 Praha - Ďáblice
 2. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, MČ jej odloží.
 3. Odvolání lze podat rovněž prostřednictvím formuláře "Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací". Tento formulář je k dispozici v prostoru informací budovy Městská část Praha -Ďáblice, Květnová čp. 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice nebo na internetové adrese MI (formulář_žádosti_o_poskytnutí_informace).

 

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací): připravuje se ...

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Předpisy upravující postup MČ při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
 3. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 5. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 6. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 7. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 8. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)
 9. Standard MI 2001 Částka 7 - Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

Sazebník úhrad za poskytování informací (viz "Povinné informace - Metodický pokyn" ):

úkon
Kč/stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé
3,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé
5,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé
5,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé
8,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné
30,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 barevné
45,00
1 ks nenahrané diskety
cca 15,00 - dle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CD
cca 35,00 - dle skutečných nákladů
Balné + poštovné
dle druhu zásilky
Další věcné náklady
dle formy poskytované informacemi

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, je MČ poskytnuta zdarma.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací, zveřejněné v souladu s §18 a §19, zákona 106/1999 Sb: viz "Výroční zprávy"

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu (viz též "Organizační struktura"): Základní škola a mateřská škola Ďáblice

Soubory ke stažení
Formulář žádosti o poskytnutí informaceFormulář žádosti o poskytnutí informace.doc