Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Zastupitelstvo MČ -> Obecně
Obecně
Oddíl I, Čl. 26 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

Působnost zastupitelstva MČ ze zákona 131/2000 Sb.

26.1. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno:

 • volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
 • stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
 • vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat regulační plán pro území městské části,
 • schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
 • vyjadřovat se ke koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí,
 • zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
 • zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
 • rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
 • zřizovat a rušit výbory zastupitelstva městské části a volit jejich členy; Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční,
 • pověřovat členy zastupitelstva podepsáním doložky ověřující splnění podmínek platnosti právního úkonu městské části, podmiňuje-li zákon jeho platnost předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem,
 • udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
 • rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102,
 • další záležitosti, které Zastupitelstvu městské části svěří zákon,
 • zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.
 • k platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části.

26.2. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat těchto majetkoprávních úkonech:

 • o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení orgány městské části,
 • o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,
 • o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,
 • o nabytí a převodu nemovitých věcí,
 • o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
 • o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
 • o vzdání se práva, prominutí pohledávky a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,
 • o zastavení nemovitých věcí,
 • o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,
 • o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50.000 Kč.