Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rada MČ -> Obecně
Obecně
Oddíl II, Čl. 27 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI:

Působnost rady MČ ze zákona 131/2000 Sb.

27.1. Radě městské části je vyhrazeno:

 • zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu,
 • provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části.
 • ukládat Úřadu městské části Praha - Ďáblice úkoly v oblasti samostatné působnosti městské části a kontrolovat jejich plnění,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městské části, výbory zastupitelstva a komisemi rady městské části,
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 • na návrh tajemníka úřadu městské části zřizovat a rušit odbory úřadu městské části a schvalovat organizační řád úřadu městské části,
 • na návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské části a stanovit jejich plat podle zvláštních právních předpisů; jmenování nebo odvolání vedoucího odboru bez návrhu tajemníka úřadu je neplatné,
 • na návrh tajemníka úřadu stanovit celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity,
 • plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem městské části úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městské části,
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady městské části, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a jsou ze své činnosti odpovědná radě
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá Úřadem městské části a komisemi rady městské části v samostatné působnosti,
 • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
 • rozhodovat v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.
 • v oblasti přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
 • prohlašovat náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,
 • rozhodovat o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce nepřesahující 50 000 Kč / ročně; jednomu a témuž subjektu, a o poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a o darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám
 • rozhodovat o vzdání se práva, prominutí pohledávky a úplatném postoupení pohledávky nepřesahující 100 000 Kč
 • rozhodovat o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřesahující 100 000 Kč,
 • rozhodovat o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců
 • rozhodovat o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě nepřesahující 50 000 Kč

27.2. V samostatné působnosti rada:

 • uplatňuje zásady bytové politiky ve městě, zodpovídá za hospodaření s byty ve městě,
 • zodpovídá za dodržování zákonnosti v úseku bytového hospodaření,
 • navrhuje a zabezpečuje modernizace a rekonstrukce bytového fondu, včetně tepelného hospodářství