Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2009
2009
    Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2009 
Městské části Praha - ĎábliceROZ
2009
BILANCE PŘÍJMŮ 
1. Neinvestiční dotace ze SR 
4112na školství623 000
4112na výkon státní správy51 000
 
Celkem   674 000
 
2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP 
1511předpokládaný výnos daně z nemovitosti1 850 000
4121souhrnný dotační vztah9 626 000
4121výnos ze skládky10 817 000
4121dotace azylant(UZ 00081)84 000
 
Celkem   22 377 000
 
3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP 
 
Celkem   0
Dotace celkem23 051 000
 
4. Vlastní příjmy 
1361správní poplatky500 000
1332znečištění živ. prostředí3 000
1341poplatek ze psů90 000
1342pobytové poplatky3 000
1343zábor veř. prostranství100 000
1345poplatky z ubytovací kapacity20 000
1347místní poplatek z hracích automatů250 000
1351výtěžek z provozování loterií200 000
33142111příjmy z knihovny 10 000
55122324příspěvky (mj. Čak.a Hovo. na hasiče)200 000
63102141úroky10 000
64092321dary500 000
 
Celkem   1 886 000
 
4131převod z fondu hospodářské činnosti 
64022221finanční vypořádání 
 
PŘÍJMY CELKEM  24 937 000
 
BILANCE VÝDAJŮ 
 
A.  Neinvestiční výdaje 
 
Kap. 02 Městská infrastruktura 
37135499transfery obyvatelstvu200 000
37235021mzdy - dohody15 000
37235139material50 000
37235169nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)700 000
37295499příspěvek obyv. na odpad (popelnice)1 000 000
veřejná zeleň 
37455137drobný hmotný majetek50 000
37455139material50 000
37455171opravy a údržba1 500 000
37455179komise živ. prostředí25 000
celkem zeleň1 625 000
Celkem Městská infrastruktura 3 590 000
 
Kap. 03 Doprava 
2212silnice 
22125137drobný hmotný majetek20 000
22125139material30 000
22125154el.energie2 000
22125169služby (mj. dopravní zn.; slav.osvětlení)200 000
22125171údržba a oprava komunikací400 000
2219záležitosti pozemních komunikací 
22195171údržba a oprava komunikací250 000
Celkem Doprava  902 000
 
Kap. 04 Školství a mládež 
31115163služby pen.ústavů+poj.1 000
31115171opravy a udržování MŠ(okna)600 000
31135137DHM (MŠ)0
31135163služby pen.ústavů+poj.170 000
31135171opravy a udržování ZŠ20 000
31135331příspěvek PO (ZŠ+MŠ)4 000 000
31435179školská a kulturní komise170 000
31445169škola v přírodě1 250 000
32995339dot. občanským sdružením (Hvězd.) 
dětská hřiště a klub 
34215021mzdy 308 000
34215031pojistné na soc.zadezpečení80 100
34215032pojistné na zdrav.zad.27 800
34215137 DHM-dlouhodobý hmotný majetek100 000
34215139materiál15 000
34215169ostatní služby20 000
34215171opravy a údržba200 000
34215175pohoštění2 500
 
Celkem Školství a mládež 6 964 400
 
Kap. 05 Sociální věci, zájmová činnost 
34295499příspěvky na činnost zájm.sdr.600 000
43425493pomoc přistěhovalcům60 000
43195179sociální komise130 000
Celkem Sociální věci  790 000
 
Kap. 06 Kultura a sport 
knihovna 
33145011mzdy290 000
33145031pojistné na soc.zadezpečení75 400
33145032pojistné na zdrav.zad.26 100
33145136nákup knih50 000
33145137DHM25 000
33145139materiál25 000
33145154el.energie15 000
33145162služby telekomunikací15 000
33145169služby60 000
33145171opravy, údržba20 000
33145173cestovné1 900
33145172SW0
celkem knihovna603 400
 
kronika 
33195021odměna kronikáři24 000
33195139materiál (foto, film)5 000
33195169služby2 000
celkem kronika31 000
 
33995169akce MČ60 000
34195179tělovýchva - sportovní komise70 000
Celkem Kultura a sport  764 400
 
Kap. 07 Požární ochrana 
55125192příspěvek Sboru dobrovolných hasičů400 000
55125171opravy a udržba 
Celkem Požární ochrana  400 000
 
Kap. 08 Místní hospodářství 
36125137DHM100 000
Celkem Místní hospodářství 100 000
 
Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva 
samospráva 
61125023odměny1 500 000
61125031pojistné na soc.zadezpečení312 000
61125032pojistné na zdrav.zad.108 000
61125021dohody o provedení práce60 000
61125162telekomunikace120 000
61125169služby170 000
61125173cestovné50 000
61125175repre, pohoštění40 000
61125492dary obyvatelstvu350 000
celkem samospráva2 710 000
 
vnitřní správa 
61715011platy3 500 000
61715021dohody o provedení práce350 000
61715031pojistné na soc.zadezpečení1 001 000
61715032pojistné na zdrav.zad.346 500
61715038zákonné úrazové poj.30 000
61715136knihy a časopisy50 000
61715137DHM300 000
61715139materiál150 000
61715151voda20 000
61715153plyn150 000
61715154el.energie80 000
61715156PHM15 000
61715161služby pošt30 000
61715162služby  (telefony)200 000
61715163služby peněžních ústavů40 000
61715166konzultační služby (poradenské a právní)500 000
61715167školení100 000
61715169služby 400 000
61715171opravy a údržba500 000
61715172SW100 000
61715173cestovné10 000
61715173ostatní cestovní náhrady (158,-)20 000
61715175pohoštění20 000
61715362daně a poplatky10 000
61715363úhrady sankcí jiným rozpočtům 
celkem vnitřní správa7 922 500
Celkem Správa a samospráva 10 632 500
 
Kap. 10 Všeobecná pokladní správa 
63305342převod příspěvku do SF 300 000
64095901nespecifikované rezervy223 700
 
Celkem Všeobecná pokladní správa 523 700
 
CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE24 667 000
 
 
B.   Investiční výdaje 
Kap. 02 Městská infrastruktura 
36336121připojení 1229/1 k NN70 000
36396121pozemky, budova náměstí0
37456121park náměstí2 000 000
 
Celkem Městská infrastruktura 2 070 000
 
Kap. 04 Školství a mládež 
 
Celkem Školství a mládež 0
 
Kap. 06 Kultura a sport 
34126130pozemky1 000 000
34126121stavby (Kokořínská 400) 
Celkem Kultura a sport  1 000 000
 
Kap. 08 Místní hospodářství 
 
Celkem Místní hospodářství 0
 
Kap. 09 Vnitřní správa 
61716122stroje, přístroje a zařízení100 000
61716125PC100 000
 
Celkem Vnitřní správa  200 000
 
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE3 270 000
 
VÝDAJE CELKEM  27 937 000
PŘÍJMY CELKEM  24 937 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -3 000 000
 
FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV 3 000 000