Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Výbory a komise -> Finanční výbor -> Obecně
Obecně
Oddíl II, Čl. 28 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI

Čl. 28

Výbory zastupitelstva MČ

28.1. Postavení a jednání výborů zastupitelstva:

 • na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zvláštních orgánů městské části se obdobně použijí ustanovení vztahující se na rozhodování zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.
 • zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.
 • členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta městské části, zástupce starosty městské části, tajemník městské části ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy nebo u městské části Praha - Ďáblice.

 • 28.2. Finanční výbor: předseda, minimálně 4 členové a tajemník komise (bez hlasovacího práva).
 • 28.2.1. Náplň práce výboru:
 • úzce navazuje na obsahovou náplň hospodaření MČ s jejími finančními prostředky a s jejím majetkem:
 • její činnost je zaměřena na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu, zejména:
 • v přípravě návrhu rozpočtu na příští rok se komise zabývá hodnocením výdajových požadavků v souvislosti s příjmy
 • ve spolupráci s finančním odborem navrhuje rozpočet hospodaření MČ ,
 • sestavuje a předkládá radě a Zastupitelstvu finanční plány, roční rozpočty a doplňkové rozpočty,vyjadřuje se k rozborům hospodaření
 • doporučuje rozpočtové přesuny a kontroluje hospodaření podle plánu a rozpočtu
 • provádí kontrolu čerpání rozpočtových prostředků
 • provádí kontrolu stavu závazků a pohledávek včetně kontroly vymáhání pohledávek
 • provádí kontrolu úplnosti dokladů např. knihy jízd, spotřeby PHM
 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha - Ďáblice,
 • v rámci své pravomoci spolurozhoduje o likvidaci tj. odpisech opotřebených zařízení
 • vyjadřuje se k žádostem o snížení ev. odpuštění poplatků (např. příspěvek rodičů na provoz MŠ)
 • vyhledává a navrhuje zdroje příjmů MČ
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části Praha - Ďáblice.
 • zpracovává zprávu o výsledcích své činnosti a předkládá jí radě ZMČ 1x ročně k projednání.