Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Výbory a komise -> Kontrolní výbor -> Obecně
Obecně
Oddíl II, Čl. 28 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Čl. 28

Výbory zastupitelstva MČ

28.1. Postavení a jednání výborů zastupitelstva:

Ø     na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a                povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů                        zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno                        jinak. Na rozhodování zvláštních orgánů městské části se obdobně použijí ustanovení vztahující se na                                rozhodování zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

Ø     zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

Ø     členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta městské části, zástupce starosty městské části,                     tajemník městské části ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy                 nebo u městské části Praha - Ďáblice.
 

28.3. Kontrolní výbor:  předseda, minimálně 4 členové  a tajemník komise  (bez hlasovacího práva).

28.3.1.Náplň práce výboru:

Ø      kontroluje   dodržování  právních   předpisů  ostatními  výbory a Úřadem městské  části Prahy - Ďáblice  na   úseku          samostatné působnosti,

Ø      kontrolní výbor pracuje samostatně na základě zpracovaného ročního plánu kontrolních činností a aktuálních potřeb             MČ v souladu s kontrolním řádem vydaným na základě zákona č. 320/2001 Sb.zejména pokud jde o:

Ø      kontrolu věcného plnění usnesení RMČ a ZMČ, pokud kontrola nebyla svěřena jinému orgánu

Ø      dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných hl.m. Prahou a ostatních právních předpisů

Ø      vyřizování vybraných petic, stížností, oznámení a dalších podání v oblasti samostatné působnosti

Ø      na základě podnětů občanů, vlastních poznatků i poznatků členů výboru z kontrolní činnosti a dějů v MČ, projednává         výbor a předseda výboru předkládá radě ZMČ  návrhy, náměty, stanoviska a doporučení na provedení konkrétních             kontrolních akcí a opatření

Ø      kontrolní výbor předkládá ZMČ a RMČ zprávy o výsledcích z provedených kontrolních akcí společně s návrhem na                 přijetí  opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Ø      kontrolní výbor zpracovává zprávu o výsledcích své činnosti a předkládá jí  ZMČ 1x ročně k projednání.

Ø      podle potřeby a charakteru úkolů účelně spolupracuje s finančním výborem ZMČ a s komisemi RMČ,  ale i se                     zaměstnanci ÚMČ.

Členové kontrolního výboru jsou při výkonu kontroly dle zákona 320/2001 Sb. v souladu s "Kontrolním řádem" MČ oprávnění a povinni:

Ø      při provádění kontroly jsou členové výboru oprávněni požadovat, aby jim zejména byl umožněn vstup do všech                 objektů,  provozů a místností  kontrolovaných zařízení,

Ø      byly jim podány pravdivé a úplné informace písemné i ústní o zjišťovaných skutečnostech nebo vysvětlení o příčinách         zjištěných závad.

Ø      provádět kontrolu jen na základě písemného pověření, sepsaného předsedou výboru,

Ø      oznámit  kontrolované osobě termín zahájení kontroly

Ø      dbát, aby kontrolní zjištění byla objektivní, věcná, pravdivá a prokazatelná

Ø      zpracovat výsledky kontrolní akce formou stručného, věcného  záznamu a ten bezodkladně doručit všem                         zainteresovaným a prověřovanému subjektu

Ø      zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalostí                  těchto     skutečností.

Ø      o  provedené kontrole výbor pořídí  zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky  byly zjištěny a návrhy         opatření směřující  k odstranění  nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola         týkala.

Ø      Výbor předloží zápis zastupitelstvu městské části Praha - Ďáblice; k zápisu připojí vyjádření  orgánu, popřípadě                 zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Ø      plní další  kontrolní úkoly, kterými  jej pověří Zastupitelstvo městské části Praha – Ďáblice,