Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Výbory a komise -> Komise výstavby a investic -> Obecně
Obecně
Oddíl IV, Čl. 29 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Čl. 29

Komise výstavby a investic

29.1. Komise výstavby a investic:

předseda, minimálně 4 členové

29.2. Náplň komise:

 • projednává a dává připomínky k předloženým projektům z hlediska koncepce výstavby
 • provádí místní šetření uložená radou
 • vyjadřuje se k odborným podkladům pro práci vedení ÚMČ a volených orgánů, vyjadřuje se k investiční výstavbě prováděné MČ včetně projektové dokumentace a k finančním nákladům stavebních prací, které realizuje MČ
 • zúčastňuje se projednávání návrhů územně plánovací dokumentace (územních a regulačních plánů)
 • může být zvána a vyjadřovat se k jednáním s dosahem na okolní prostředí MČ
 • posuzuje technický stav objektů, v případě havarijního stavu navrhuje radě požádat o zahájení řízení o odstranění stavby.
 • připravuje návrhy k vyřizování připomínek, podnětů a stížností občanů k stavebním činnostem
 • v souladu s platnými předpisy kontroluje čísla popisná a evidenční a navrhuje nápravu.
 • předseda komise vede evidenci rozhodnutí, podkladů a připomínek, která komise vydala v řízeních a to formou zápisů z jednání.
 • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém úseku
 • sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.
 • podílí se na zpracování investičního výhledu a rozvoje MČ
 • komise plní úkoly uložené radou MČ