Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2010
2010
Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2010 - návrh
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ  
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí1 000
Místní poplatky z vybraných činností a služeb463 000
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb200 000
Správní poplatky500 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb1 164 000
   
Daň z nemovitosti3 000 000
Majetkové daně 3 000 000
   
NEDAŇOVÉ  
Příjmy z poskytování služeb10 000
Výnosy z finančního majetku20 000
Příjmy z vlastních činností30 000
   
Přijaté neinvestiční dary500 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady230 000
Ostatní nedaňové příjmy730 000
   
PŘIJATE TRANSFERY 
Neinvestiční transfery od SR743 000
Neinvestiční transfery od HMP20 498 500
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti8 000 000
Převody z vlastních fondů (SF)250 000
Neinvestiční přijaté transfery29 491 500
   
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM34 415 500
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ  
Kapitola 2 Městská infrastruktura 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň1 600 000
Komise životního prostředí15 000
Ostatní péče o životní prostředí965 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)1 000 000
CELKEM Městská infrastruktura3 580 000
   
Kapitola 3 Doprava 
Silnice 852 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací500 000
CELKEM Doprava1 352 000
   
Kapitola 4 Školství a mládež 
Předškolní zařízení150 000
Základní škola 4 250 000
v tom:příspěvek ZŠ+MŠ4 000 000
Školská a kulturní komise170 000
Školy v přírodě 1 500 000
Dětská hřiště a klub741 000
v tom:mzdy310 000
CELKEM Školství a mládež6 811 000
   
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast 
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace700 000
Sociální komise 130 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost830 000
   
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch 
Činnosti knihovnické603 500
v tom:platy290 000
Ostatní záležitosti kultury - kronika31 000
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ60 000
Sportovní komise70 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch764 500
   
Kapitola 7 Bezpečnost 
Požární ochrana - dobrovolná část400 000
CELKEM Bezpečnost400 000
   
Kapitola 8 Hospodářství 
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty)100 000
CELKEM Hospodářství100 000
   
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva 
Odměny 1 500 000
Pojistné na soc.zadezpečení312 000
Pojistné na zdrav.zad.108 000
Dohody o provedení práce80 000
Služby telekomunikací a radiokomunikací130 000
Ostatní služby 170 000
Cestovné 50 000
Repre, pohoštění40 000
Dary obyvatelstvu350 000
Celkem samospráva2 740 000
Platy 3 500 000
Dohody o provedení práce350 000
Pojistné na soc.zadezpečení1 001 000
Pojistné na zdrav.zad.346 500
Zákonné úrazové poj.30 000
Knihy a časopisy50 000
DHM 300 000
Materiál 150 000
Voda 20 000
Plyn 170 000
El.energie 100 000
PHM 15 000
Služby pošt 30 000
Služby telekomunikací a radiokomunikací200 000
Služby peněžních ústavů90 000
Konzultační služby (poradenské a právní)500 000
Školení 100 000
Ostatní služby 1 000 000
Opravy a údržba200 000
SW 100 000
Cestovné 30 000
Pohoštění 20 000
Daně a poplatky SR10 000
Ostatní neinvestiční transfery250 000
Celkem vnitřní správa8 562 500
CELKEM vnitřní správa a samospráva11 302 500
   
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa 
Převod sociálnímu fondu300 000
Nespecifikované rezervy694 500
CELKEM Všeobecná pokladní správa994 500
CELKEM Běžné výdaje26 134 500
KAPITÁLOVÉ  
Kapitola 1 Rozvoj obce 
Pozemky 150 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura 
Připojení parcel 1229/1 k NN70 000
Park Červnová-Červencová1 500 000
Kapitola 4 Školství a mládež 
Rekonstrukce MŠ (4. pavilon)17 000 000
Kapitola 6 Kultura a sport 
Sportovní zařízení1 000 000
Kapitola 8 Hospodářství 
Bytové hospodářství (smlouva Bussmark)51 000
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2010)310 000
Kapitola 9 Vnitřní správa 
Stroje, přístroje zařízení100 000
Výpočetní technika100 000
CELKEM Kapitálové výdaje20 281 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
46 415 500
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
34 415 500
PŘEVOD Z REZERVNÍHO FONDU
12 000 000