Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rada MČ -> Usnesení -> Usnesení RMČ 2011
Usnesení RMČ 2011
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
017 k podmínkám přijetí dítěte do MŠ Kučerové
018 k zániku mandátu J. Soukupové 
019 k jmenování členů do Komise sportovní a Komise školské a kulturní 
020 k platovému výměru ředitelky ZŠ a MŠ 
021 k ukončení výběrového řízení Odprodej pozemků KN 606, 607/1 a 608/1 
022 k darovací smlouvě ples a radlice TJ Ďáblice 
023 k revokaci usnesení č. 020  11  RMČ 
024 k 1 návrhu rozpočtu na rok 2011 
025 k návrhu rozpočtu na rok 2011
026 k inventarizaci 2010
027 k odměnám neuvol. 2011
028 k zajištění generálního úklidu v MČ Praha - Ďáblice 03 2011
029 k dodatku č. 3 NS
030 k rozpočtu VHČ na rok 2011
031 ke smlouvě o zřízení VB Pražská plynárenská Distribuce a.s. 
032 k odprodeji pozemků spol. Shagga
033 k využití předkupního práva k p.č. 1580
034 k přidělení bytu v čp 161  8 Ďáblická 
035 k privatizaci obecních bytů v čp 161  6 čp 161  8 Ďáblická 
036 k poskytnutí zálohy na dar TJ Ďáblice - kopaná 
037 k uplatnění připomínek k ZUR StřČK
038 ke grantové žádosti
039 k  usnesení hl. m. Prahy č. 471 ze dne 22. 04. 2008 
040 k znění vyjádření „Ďáblické rezidence – zjišťovací řízení“
041 ke zprávě o kontrole hospodaření za rok 2010 
042 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ
043 k jmenováním pí. Kacovské a pí. Sládkové za členy sociální komise 
044 k výběrovému řízení na zeleň 
045 k žádosti o příspěvek chodníkové kanálky
046 k jmenování  Pavly Drozdové do Komise kulturní a školské 
047 ke jmenování pí. J.Tomkové za členku soc. komise 
048 k účelovému daru Křížovníci plastiky 
049 k příspěvku na kom. odpad Družstvo Šenovská 540 
050 k smlouvě o VB p.č12191, 12261, 12272, 12291 v k.ú. Ďáblice 
051 k finančnímu daru HS Ďáblík 
052 k závěrečnému účtu
053 k rozpočtovému opaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2010
054 k HV ZŠ 
055 k finančnímu daru
056 ke jmenování M. Tumpacha za člena komise ŽPD
057 k výpůjčce p.č. 31/1, 32/1, 32/3 v k.ú. Ďáblice - Zavos 
058 k příspěvku na odpad
059 k podpisu smlouvy s Nano Energies Trade dodávka el. en. 
060
k pronájmu Osinalická 159
061
k finančnímu daru ZO ČSCHDZ Ďáblice
062
k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2011
063
k příspěvkům za odpad 2011
064
k ÚP SÚ HMP č. u 1011 K.Ú.Ďáblice
065
k zásadám rozvoje Stč kraje a kraje Praha
066
ke sml. o zřízení termínovaného vkladu ke vkladovému účtu s PPF Bankou
067
k dodatku č. 1 ke sml. na údržbu zeleně Pražské služby
068
k pronájmu bytu Osinalická
069
k finančnímu daru
070
k účelovému daru Obec církve čs. husitské
071
k RO3 rozpočtu 2011
072
ke jmenování M. Petrova do Redakční rady DZ
073
k náj. smlouv. na nebyt v OD
074
k VŘ Zimní údržba MČ Praha Ďáblice 2011 – 2012
075
k prodloužení nájemní smlouvy
076
k finančnímu daru
077
k jmenování pí. Macháňové předsedkyní Redakční rady
078
k pronájmu prostor Osinalická 766
079
k finančnímu daru
080
k zrušení a vyhlášení VŘ Zimní údržba MČ Praha Ďáblice 2011 – 2012
081
k dodatku č. 2 s PROLEMAX s.r.o.
082
ke směrnici č. 14/2011  Podmínky přijetí k plnění povinné docházky v ZŠ
083
k daru SKP Diakonii ČCE
084
k Zimní údržbě komunikaci MČ Praha - Ďáblice 2011 - 2012
085
k finančnímu daru
086
k zimní údržbě 2011 - 2012
087
ke sml. č. 027 Kmínek Jiří nájem nemovitostí
088
ke sml. o zimní údržbě
089
k vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky 2012
090
k úhradě poplatku za uložení  odpadu pro rok 2012
091
ke jmenování invent. komisí pro inventarizace MČ Ďáblice za rok 2011
092
k narovnání nájemného Lékárna dle znaleckého posudku                                   
093
k finančním darům
094
k RO4 rozpočtu 2011
095
k rozpočtovému provizoriu na rok 2012
096
k finančním darům pro členy komisí
097
k finančnímu daru Mateřské centrum