Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2011
2011

 Příloha č.1k usnesení č. 020/11/ZMČ
Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2011
2 011
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ  
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí1 000
Místní poplatky z vybraných činností a služeb433 000
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb150 000
Správní poplatky 400 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb984 000
   
Daň z nemovitosti 3 200 000
Majetkové daně 3 200 000
   
NEDAŇOVÉ  
Příjmy z poskytování služeb 10 000
Výnosy z finančního majetku 40 000
Příjmy z vlastních činností 50 000
   
Přijaté sankční platby 0
   
Přijaté neinvestiční dary 0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 250 000
Ostatní příjmy 0
Ostatní nedaňové příjmy 1 250 000
   
Finanční vypořádání 0
   
PŘIJATE TRANSFERY  
Neinvestiční transfery od SR 759 000
Neinvestiční transfery od HMP 20 513 400
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti0
Neinvestiční přijaté transfery 21 272 400
   
Investiční transfery od HMP 0
   
Investiční přijaté transfery 0
   
   
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 26 756 400
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ  
Kapitola 2 Městská infrastruktura  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 600 000
Komise životního prostředí 5 000
Ostatní péče o životní prostředí 810 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)900 000
CELKEM Městská infrastruktura 3 315 000
   
Kapitola 3 Doprava  
Silnice 752 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 000
CELKEM Doprava 1 352 000
   
   
Kapitola 4 Školství a mládež  
Předškolní zařízení 111 000
Základní škola 4 235 000
v tom:příspěvek ZŠ+MŠ4 000 000
Školská a kulturní komise 120 000
Neinvestiční transfery  60 000
Školy v přírodě 1 600 000
Dětská hřiště a klub 608 000
CELKEM Školství a mládež 6 734 000
   
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast  
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace 100 000
Sociální komise 100 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 200 000
   
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch  
Činnosti knihovnické 445 000
Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 000
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 55 000
Neinvestiční transfery  400 000
Sportovní komise 30 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 956 000
   
Kapitola 7 Bezpečnost  
Požární ochrana - dobrovolná část 400 000
CELKEM Bezpečnost 400 000
   
Kapitola 8 Hospodářství  
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty)50 000
CELKEM Hospodářství 50 000
   
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva  
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné1 971 000
Nákup služeb 215 000
Ostatní nákupy 70 000
Dary obyvatelstvu 250 000
Celkem samospráva 2 506 000
   
Ostatní správa (sčítání lidu) 0
   
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné2 932 500
Nákup materiálu 500 000
Nákup vody, paliv a energie 340 000
Nákup služeb 1 470 000
Ostatní nákupy 235 000
Daně a poplatky SR 10 000
Ostatní neinvestiční transfery 200 000
Celkem vnitřní správa 5 687 500
CELKEM vnitřní správa a samospráva 8 193 500
   
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa  
Nespecifikované rezervy 500 000
CELKEM Všeobecná pokladní správa 500 000
CELKEM Běžné výdaje 21 700 500
KAPITÁLOVÉ  
Kapitola 1 Rozvoj obce  
Pozemky 0
Kapitola 2 Městská infrastruktura  
Připojení parcel 1229/1 k NN 70 000
  0
Kapitola 4 Školství a mládež  
  0
Kapitola 6 Kultura a sport  
Sportovní zařízení 45 100
Kapitola 8 Hospodářství  
Bytové hospodářství (smlouva Bussmark) 51 000
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)310 000
Kapitola 9 Vnitřní správa  
Stroje, přístroje zařízení 50 000
Výpočetní technika 50 000
CELKEM Kapitálové výdaje 576 100
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 22 276 600
Převod sociálnímu fondu 200 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 26 756 400
Převody z vlastních fondů (SF) 200 000
Přebytek 4 479 800
PŘEVOD Z REZERVNÍHO FONDU