Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Prosinec 2011
Prosinec 2011
Budoucnost Ďáblic

Dne 28. listopadu 2011 se z iniciativy starosty naší MČ uskutečnila prezentace nazvaná „Budoucnost Ďáblic – územní rozvoj, urbanismus a regulace v naší obci, koncepce centra obce“. Na setkání v sále základní školy, jehož součástí byla též diskuse s autory prezentace, architekty Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a Ing. arch. Annou Háblovou ze studia HEADHAND, byli pozváni zastupitelé, členové komisí a výborů rady MČ a redakční rada Ďáblického zpravodaje.
Účastníci setkání byli úvodem informováni o urbanistickém vývoji obce od první poloviny 19. století až do současnosti. Následná informace o výsledcích urbanistického průzkumu obce byla doplněna o seznámení s aktuálním stavem schvalování změn územního plánu, které se dotýkají území Ďáblic. Součástí úvodní části prezentace byly též poznatky a podněty k rozvoji, regulaci a ochraně obce jako vyváženého urbanistického celku.
Ústředním tématem prezentace byly možnosti urbanistického ztvárnění budoucího ďáblického náměstí. Prostor, který se pro tento účel jeví jako nejvhodnější, vymezují ulice Kučerové, Mannerova, Ke kinu a Prácheňská. Architekt Hlaváček předložil rámcovou vizi budoucí proměny takto vymezeného prostoru ve čtyřech etapách. Velký důraz přitom kladl na posloupnost jednotlivých kroků. Právě postupné vytváření podoby náměstí je dle architektů studia HEADHAND předpokladem vzniku plně funkčního, do obytné zástavby smysluplně začleněného a esteticky kvalitního veřejného prostoru. Debata, která následovala po prezentaci doplněné projekcí četných fotografií, map a nákresů, se točila především kolem možných podob budoucího náměstí. Diskutovány byly například funkce uvažovaných budov, dopravní obslužnost či finanční náročnost realizace jednotlivých etap záměru.
Je zřejmé, že tak významný zásah do podoby Ďáblic, jako je vznik náměstí, které by se mělo stát přirozeným centrem obce, by měl být důkladně rozmyšlen. V neposlední řadě i proto, že realizace náměstí bude z podstatné části financována z veřejných peněz, především z rozpočtu naší městské části. Není třeba připomínat, že každý urbanistický projekt má svoje klady i zápory. Proto by měla být zvážena i možná negativa budoucího náměstí. Jediné diskusní setkání s omezeným počtem účastníků k prodiskutování těchto a dalších otázek přirozeně nemohlo poskytnout potřebný prostor.
Za jednu z důležitých otázek, která zůstala stranou pozornosti diskutujících, je nutno považovat budoucí stavební rozvoj při okrajích stávající zástavby Ďáblic. Platný územní plán umožňuje rozsáhlou obytnou výstavbu hned v několika lokalitách. Akutní problém v této souvislosti představuje plán developerské firmy Ďáblické rezidence, jehož realizace by mimo jiné znamenala přinejmenším zdvojnásobení počtu obyvatel naší obce. Je nasnadě, že takový vývoj by zásadně proměnil charakter Ďáblic. Budoucí podoba obce je tedy problémem komplexním, jehož uspokojivé vyřešení nebude v žádném případě snadné. Bude vyžadovat od vedení naší MČ velké nasazení, otevřenost a v neposlední řadě též odvahu.
Přejme si, aby našim zastupitelům, ale také nám, ďáblickým občanům, nic z uvedeného nescházelo.
Dušan Andrš

Soubory ke stažení
zprav12_11.pdf