Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rada MČ -> Usnesení -> Usnesení RMČ 2012
Usnesení RMČ 2012
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
098 12 RMČ restaurace Květnová oprava
099 12 RMČ nové nájemné lékárna
100 12 RMČ pronájem pozemku
101 12 RMČ pronájem OD mateřské centrum
102 12 RMČ nájem bytu
103 12 RMČ nová členka soc. kom.
104 12 RMČ poplatek za uložení stav. odp.
105 12 RMČ novelizace maj. směrnic 1  2  3
106 12 RMČ Pasport zeleně
107 12 RMČ Splátkový kalendář
108 12 RMČ PD komunikace ke Hvězdárně
109 12 RMČ ke směrnici č. 14 2012 přijetí dítěte do ZŠ v2012-2013
110 12 RMČ Zpráva invent. komise
111 12 RMČ Zánik mandátu členky zastupitelstva
112 12 RMČ k pronájmu cvičebního sálku V OD na jógu
113 12 RMČ ke směrnici č. 1 2012
114 12 RMČ Jmenování předsedkyně KŽPaD
115 12 RMČ K návrhu rozpočtu 2012
116 12 RMČ K rozpočtu VHČ 2012
117 12 RMČ Pronájem U Holce Pionýrské skupině Rozmarýn
118 12 RMČ Vyhlášení výběr.řízení na ředitele ZŠ
119 12 RMČ Přidělení obecního bytu čp 339 Ďáblická ul
120 12 RMČ k podrobnostem konkurz. řízení ředitel ZŠ
121 12 RMČ k umístění sídla firmy MUDr. Romana Benešová
122 12 RMČ o pronájmu pozemku p.č.587/54
123 12 RMČ k organizační změně v Obecní knihovně v Ďáblicích
124 12 RMČ o revokaci bodu č. II usnesení č. 120
125 12 RMČ k návrhu rozdělení hodpod. výsledku ZŠ
126 12 RMČ o prodloužení nájemní smlouvy
127 12 RMČ k žádosti o příspěvek na rekonstrukci
128 12 RMČ k žádosti SDH o postavení májky
129 12 RMČ k žádosti o rekonstrukci koupelny
130 12 RMČ k nabídce Ing. Vladimíra Musila - inž. činnost
131 12 RMČ k výběru pojišťovny
132 12 RMČ k žádosti paní o příspěvek na rekonstrukci
133 12 RMČ k žádosti o příspěvek na rekonstrukci
134 12 RMČ k poskytnutí zálohy na dar TJ Ďáblice
135 12 RMČ k poskytnutí finančního daru ZO ČSCHDZ Ďáblice
136 12 RMČ k sml. VB PPDistribuce
137 12 RMČ k sml. VB TelefonikaCR O2
138 12 RMČ k žádosti o umístění znaku MČPĎ
139 12 RMČ ke jmenování členů hodnotící komise-pavilon C MŠ
140 12 RMČ k uspořádání svateb.oslavy
141 12 RMČ k proánjmu Klubu mládeže TS Andrea
142 12 RMČ o jmenování hodnotící komise - údržba zeleně
143 12 RMČ k výběrovému řízení - údržba zeleně
144 12 RMČ k vyplacení finan.daru - TJ Ďáblice-fotbalový odd
145 12 RMČ o jmenování členů letopisní komise
146 12 RMČ o jmenování ředitelky ZŠ a MŠ U Parkánu 17
147 12 RMČ k sml.  o nájmu nebytových prostor
148 12 RMČ k sml. o nájmu pozemků Kmínek
149 12 RMČ k Závěrečnému účtu za rok 2011
150 12 RMČ k návrhu rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2012
152 12 RMČ k dohodě o vyrovnání závazku
153 12 RMČ k zřizovací listině Obecní knihovny v Ďáblicích
154 12 RMČ k žádosti o umístění směrovek - Battistova cihelna
155 12 RMČ k finančnímu daru řed. ZŠ
156 12 RMČ k platovému výměru - ředitelka ZŠ a MŠ
157 12 RMČ k odvolání vedoucího FiO
158 12 RMČ ke jmenování hodnotící komise - Rekonstrukce ZŠ
159 12 RMČ k ustanovení Ing. Křížka zástupcem v Etapě II náměstí
160 12 RMČ k žádosti Taneční školy HIT - prodloužení nájmu
161 12 RMČ k vyhlášení arch. soutěže - nám. etapa II.
162 12 RMČ ke zrušení usnesení č. 157
163 12 RMČ k zvýšení nájemného v obecních bytech
164 12 RMČ k proplacení výdajů za opravu tlakové kanalizace
165 12 RMČ k pronájmu pozemku 587
166 12 RMČ k přidělení obecního bytu Ďáblická 161
167 12 RMČ k přidělení obecního bytu Kučerové 532
168 12 RMČ k pronájmu garáže ul. Ďáblická 161
169 12 RMČ ke jmenování p. Koubové do funkce vedoucí FIO
170 12 RMČ k převodu PC - TJ Ďáblice a ZŠ
171 12 RMČ k prodeji č.p. 184
172 12 RMČ k poskytnutí finančního daru Pion.sk. Rozmarýn
173 12 RMČ k smlouvě s PVK a PVS
174 12 RMČ k rozpočtovému opatření č. 2
175 12 RMČ k záměru odkupu části p. č. 1729/70
176 12 RMČ ke změně katastrální hranice
177 12 RMČ k prodloužení nájmení smlouvy
178 12 RMČ k uzavření smlouvy o nájmu s MUDr. Auzká s.r.o.
179 12 RMČ k výběrovému řízení Zimní údržba komunikací.
180 12 RMČ k přidělení obecního bytu v MŠ
181 12 RMČ k žádosti sdružení Dento Ryu Budokan k zpětvzetí výpovědi 
182 12 RMČ k pronájmu nebytového prostoru v OD
183 12 RMČ k stanovisku k NV 272-2011 
184 12 RMČ k uzavření smlouvy o dílo na Zimní údržbu komunikací
185 12 RMČ k návrhu obecně závazné vyhlášky 18-2011 Sb. 
186 12 RMČ k příspěvku na zřízení kanalizační přípojky
187 12 RMČ k navýšení kapacity školní družiny 
188 12 RMČ k nájmu bytu
189 12 RMČ k finan. daru
190 12 RMČ k finan. daru
191 12 RMČ k vedení kroniky MČ Praha - Ďáblice 
192 12 RMČ k umístění sídla spol. Lekdab s.r.o.
193 12  RMČ K  příspěvkům za odpad 2012
194 12 RMČ o ukončení nájemní smlouvy
195 12 RMČ o prodloužení nájemní smlouvy
196 12 RMČ k poskytnutí půjčky
197 12 RMČ k úpravě pronájmu neb. prostor OD TS Andrea 
198 12 RMČ ke smlouvě o zřízení termínovaného vkladu s J&T bankou 
199 12 RMČ k návrhu odpovědi na dopis AK Svoboda č. 1667
200 12 RMČ k svěření pozemků v k.ú. Ďáblice do správy MČ 
201 12 RMČ k pronájmu nebytových prostor v OD
202 12 RMČ k rozpočtovému provizoriu pro rok 2013 
203 12 RMČ k RO3 rozpočtu 2012 
204 12 RMČ k příspěvkům za odpad 2012
205  12 RMČ k žádosti o změnu zařazení v rejstříku škol 
206  12 RMČ k inventarizačním komisím Ďáblice 2012
207 12 RMČ k vyplacení kompenzačního příspěvku na rok 2013 
208 12 RMČ k RO4 rozpočtu 2012
209 12  RMČ k dodatku č.1 SML o převodu správy majetku 
210 12  RMČ k finančním darům
211 RMČ k RO5 rozpočtu 2012
212 RMČ k prodeji majetku ve správě SDH Ďáblice
213 RMČ k žádosti o výměnu bytů
214 RMČ k žádosti o pronájem pozemku a garáže
215 RMČ k návrhu smlouvy s Architekti headhand 
216 RMČ k prodloužení nájmu v OD Tanečnímu studiu Andrea 
217 RMČ k prodloužení nájmu v obecním bytě