Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Povinné informace -> Přehled předpisů -> Důležité zákony
Důležité zákony
Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb.,   o správním řízení
 • Zákon č. 183/2006 Sb.,   o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 20/1987 Sb.,   o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 85/1990 Sb.,   o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb.,   o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 82/1998 Sb.    o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 86/2002 Sb.    o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů    (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 137/2006 Sb.,   o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Další zákony najdete na stránkách Ministerstva vnitra ...