Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Duben 2012
Duben 2012
Quo Vadis školo a školko?
Konkurzní řízení na jmenování ředitele/ředitelky ďáblické školy a školky do pracovního poměru na nové funkční období.

Širší souvislosti
Žijeme ve stále propojenějším světě. Říkáme mu „globální“. Ve světě plném změn a ve stále větší rychlosti všeho. Svět informací se živelně rozrůstá do nepředstavitelných rozměrů. A za těchto podmínek máme co nejšťastněji žít, pracovat, vychovávat děti atd. Je stále složitější (a o to více důležité) pro každého z nás, a zejména pro naše děti, být schopen takovému světu rozumět – tedy nebát se ho, umět v něm úspěšně žít – tedy najít zdroj své síly v něm obstát a současně rozpoznávat, ctít a dále hájit skutečné, trvalé hodnoty přenášené z generace na generaci.
Ač to tak mnohým z nás možná nepřipadá, právě prostředí kvalitních mateřských a základních škol může rodičům velmi podstatným způsobem pomoci děti na život v takovém světě připravit. To je velmi obtížný úkol, který klade mimořádné nároky na celou organizaci i na každého člena samostatně. Která škola, školka se s tímto úkolem umí opravdu plně vypořádat a nepotřebuje k „pohybu vpřed“ vnější zásahy – motivaci?

Vztah zřizovatele a ředitele školy, školky
Je povinností každého vedení školy, školky mj. nejen zajistit pracovní pohodu svým kolegům, ale i neustále a moudře je motivovat, přinášet inspiraci a být oporou nejen v obhajobě jejich jistot, ale být jim i oporou v jejich hledání a odvaze odkládat přežité a přinášet potřebné, nové.
Stejně tak zřizovatel by měl plnit tuto roli vůči vedení své organizace. A zde byl problém. Na jedné straně byla snaha zákonem garantovat ředitelům jistotu pro jejich práci tak, aby mohli v klidu, mimo politické nálady ze strany zřizovatle, pracovat. Na druhé straně se tato ochrana ukázala dlouholetou praxí jako nadměrná, lákala ke zneužívání, k přílišnému sebeuspokojení, někdy k vědomé, ale hlavně nevědomé (to mnohem častěji) konzervaci zaběhnutých pracovních i znalostních návyků. Z toho plynula pro naše školství i celou společnost řada dalších negativních jevů. Česká republika se v rámci Evropy a nových moderních zemí východu i západu začala na pomyslném žebříčku kvality propadat stále níže.

Změna školského zákona – pravidlo funkčního období
Z podnětu odborné veřejnosti na tento stav zareagovala s platností od 1. 1. 2012 novela tzv. školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb., kterým se změnil zákon č. 561/2004 Sb), která mj. zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let. Po jejich uplynutí musí (pokud má zájem setrvat) ředitel před odborníky (!!!) obhájit jak svou dosavadní práci, tak je nucen přijít s novými podněty a předložit nový, aktuální plán rozvoje školy, školky.

Školský zákon a rozhodnutí rady
Stejně jako odborná veřejnost, i zástupci zřizovatelů vnímají tuto legislativní úpravu jako velmi užitečnou. Stejného názoru je i rada naší městské části, která po velké diskusi rozhodla všemi hlasy vyhlásit konkurz na místo ředitele v naší škole, školce a vyzvat současnou paní ředitelku k účasti (usnesení rady městské části č. 118/12 ze dne 5. 3. 2012). Opačné rozhodnutí by znamenalo automatické potvrzení jejího pracovního poměru na dobu určitou, tedy celkem na 16 let (paní ředitelka pracuje pro naší školu, školku ve své funkci již téměř 10 let).
Ostatně pravidelná obhajoba, i případná výměna či rotace pracovníků na řídících funkcích je již dlouho zcela běžná v komerčních, vědeckých, výzkumných i ostatních neziskových organizacích. Nejen v České republice. A je ku prospěchu obou stran.

Ze zřizovací listiny
V našem případě role dvou stran plní Městská část Praha–Ďáblice jako zřizovatel a příspěvková organizace „Základní a mateřská škola, Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 17“.
Uff, už jen ten krkolomný název? Nezasloužil by si změnu?

Dovolte ještě několik poz­námek, přestože pouze mým jménem, z pozice starosty a člena rady (předpokládám, že ostatní kolegyně a kolega v radě by odpovídali obdobně, ale níže uvedené názory a formulace s nimi nebyly konzultovány):

Co pro následujících šest let pro naší školu, školku hledám?
• Hledám pro obě ten nejlepší projekt rozvoje. Prioritou je vize, projekt a ten nejlepší ředitel/ředitelka jakého je zřizovatel (tedy naše městská část) schopen pro práci v Ďáblicích získat a který je schopný svůj projekt i odpovídajícím způsobem realizovat a rozvíjet. Takový postoj se jistě očekává od každého zřizovatele.
• Pro úplnost dodávám, že jsem oslovil paní ředitelku s nabídkou, že pokud předloží zajímavý koncept dalšího rozvoje školy, školky, budu hlasovat přímo pro naplňování takového projektu a tedy proti vyhlášení konkurzu. Plně respektuji její rozhodnutí řešit situaci posvém, jinak, snad i účastí v ďáblickém konkurzním řízení.

Co dobrého konkurz dále přinese?
• Konkurz umožní velmi efektivně, v krátkém časovém úseku a za účasti předních odborníků ověřit:
a) jaká je aktuální reálná nabídka a jakou kvalitu je možné pro naši organizaci v oblasti řízení a v oblasti moderního pedagogického vedení obou složek organizace (škola, školka) zajistit,
b) aktuální stav na specifickém pražském „trhu práce“ pedagogických pracovníků.
• Odborným pohledem zvenčí lépe porozumíme přednostem i slabinám naší organizace. Odhalíme přehlížené resp. nevyužité další příležitosti organizace i nedostatky v naplňování funkce zřizovatele.

Jaká úskalí mohou být s konkurzem spojena?
• Zpolitizování ryze odborného rozhodnutí – pokud bude rozhodnutí rady zneužito a bude celá záležitost interpretována např. jako „odplata“ za dřívější aktivity paní ředitelky v komunální politice Ďáblic atp.
• Kromě pochopitelné obavy zaměstnanců že „dostanou špatného šéfa“ vidím i projevy neznalosti či nedostatečné informovanosti (např. o průběhu a nálezech poslední kontroly České školní inspekce), vidím náznaky strachu z nového, ze změn, z vyšší náročnosti při hodnocení práce vychovatelů a pedagogů.

Co mohu slíbit?
• Rada hodlá ochránit vše pozitivní, co bylo ve škole, školce vykonáno. Odmítám zlomyslná nařčení rady z pokusu udělat samoúčelnou, předem připravenou změnu za každou cenu „ať to stojí, co to stojí“. Pokud nebude v průběhu konkurzu předložen kvalitní projekt, budu prosazovat opakování konkurzu (to není nic výji­meč­ného, děje se tak při různých výběrových řízeních poměrně běžně). Máme vyhrazeno i právo nevybrat žádného uchazeče přihlášeného do konkurzu. Jsme připraveni toto právo v případě potřeby využít.

Garance nezávislosti komise a účasti špičkových odborníků.
• Konkurzní komise bude složena dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005.
Osloveni byli přední pedagogičtí odborníci a specialisté. Jmenovité složení komise bude zveřejněno v následujících dnech na oficiálním webu Ďáblic.

ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice

Soubory ke stažení
zprav4_12.pdf