Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblický ZPRAVODAJ -> Leden 2013
Leden 2013
Ďáblické náměstí etapa II.
10. července 2012 zadala městská část Praha-Ďáblice vyzvaným soutěžním týmům zakázku malého rozsahu – souběžné vypracování návrhu/studie stavby Obecního domu a radnice v Ďáblicích.
Předmětem soutěže bylo vypracování návrhu stavby v širším (urbanním) kontextu místa, provozní a architektonické řešení domu s důrazem na úspornost výstavby i provozu.
Předmětem řešení byl i předprostor radnice (náměstí) a dopřesnění jeho velikosti a obsahu (osvětlení, mobiliář, sadové úpravy, vyřešení parkovacích míst, nevyloučit možnost konání farmářských trhů atd.).
Jedním z architektonických úkolů bylo vyřešení objektu tak, aby mohl fungovat jako Obecní – společenský dům a radnice, jako pošta a prostor pro lékaře a jejich pacienty. Společenský sál, by měl být multifunkční (přednášky, plesy, vystoupení, divadlo, promítání) a měl by umožnit sezónní otevření – propojení s parterem, tj. předprostorem budovy, radnice by měla mít bezbariérové klidnější prostory pro práci a soukromí. Ordinace lékařů a pošta by měly být také řešeny bezbariérově.
Objekt měl být živou a viditelnou stavbou, která se stane jasným poznávacím bodem Ďáblic. Měl být výrazný, ale ne arogantní. Měl iniciovat život ve svém okolí a vymezovat náměstí, se kterým by se obyvatelé Ďáblic mohli ztotožnit jako se svým centrem.
Vyzvaných soutěžních týmů bylo sedm. Jednalo se o tyto účastníky (v závorce je uveden vedoucí týmu): ATELIER K2 (Ing. arch. Jiří Poláček), SKUPINA (MgA. Marcela Steinbachová), ATELIER ŠTĚPÁN (Ing. arch. Marek Štěpán), A.LT ARCHITEKTI (Ing. arch. Peter Lacko), STUDIO AM (Ing. arch. Jiří Košťál), ASPEKT DESIGN (Ing. Luboš Rajniš) a Ing. akad. arch. Ivan Zachar.
Soutěžní porota ustanovená v souladu se soutěžním řádem České komory architektů měla pět členů – dva závislé členy (Ing. Miloš Růžička – starosta městské části Ďáblice a Ing. Martin Křížek – zastupitel, místopředseda soutěžní poroty) a tři nezávislé členy (doc. Ing. arch. Radek Kolařík – předseda soutěžní poroty, Ing. arch. Markéta Cajthamlová a Ing. arch. Jiří Opočenský).
Hodnotící zasedání poroty se konalo 10. září 2012 od 9 hodin ráno. Porota shledala všechny odevzdané práce za právoplatné a podrobně se s nimi seznámila. Tentýž den od 12 hodin proběhla na úřadu MČ obhajoba jednotlivých návrhů soutěžícími před porotou. Následně porotci přistoupili k hodnocení.
10. září 2012 kolem 20. hodiny večer porota rozhodla o konečném pořadí a ocenění soutěžních návrhů. Na prvním místě se umístil návrh č. 6 (A.LT ARCHITEKTI), na druhém místě se umístil návrh č. 2 (ATELIER K2), na třetím místě se umístil návrh č. 3 (SKUPINA).
Porota doporučila vyhlašovateli, aby při následném jednání o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v jednacím řízení bez uveřejnění postupoval v souladu s výsledky soutěže a aby pro zadání dalšího stupně projektové dokumentace stanovila podrobnější zadání na základě zkušeností nabytých touto soutěží.
V souladu se soutěžními podmínkami byl zadavatelem každému účastníku soutěže, jehož studie stavby splnila požadované soutěžní podmínky, vyplacen honorář za studii stavby ve výši třicet tisíc korun českých. Cenou za první místo v soutěži bylo zadání zakázky vybranému vítězi.
Soubory ke stažení
zprav1_13.pdf