Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblické náměstí etapa I. a II. -> Proč?, jak?, kdy? a za kolik?
Proč?, jak?, kdy? a za kolik?
Vážení spoluobčané, milí sousedé, po sérii různých akcí, besed, prezentací i osobních rozhovorů na téma náměstí vám předkládáme stručný souhrn výsledků naší práce roku 2012. Práce, která navazuje na mé předchůdce – ďáblické starosty, a sleduje cíl zajistit dostatečné podmínky pro vznik a postupný rozvoj skutečného ďáblického náměstí, což je přání, které provází Ďáblice minimálně od vzniku městské části na začátku devadesátých let minulého století. Stane se někdy realitou?

Kompletní prezentace etapy I. a II. naleznete zde na webu viz sekce Ďáblice -> Ďáblické náměstí etapa I. a II.

Otázky pro starostu Miloše Růžičku a Ing. arch. Petra Hlaváčka aneb proč?, jak?, kdy? a za kolik?

Jaké jsou hlavní důvody, které vás vedly k tomu, že jste začali plánovat vznik nového centra Ďáblic („Ďáblické náměstí“)?

P.H.: Otázka náměstí je v Ďáblicích živá dlouhodobě. Bylo to silně patrné hned v polistopadové atmosféře, kdy tehdejší první starosta nově vzniklé pražské městské části akad. arch. Jiří Veselý zahájil první kroky. Domnívám se, že to souvisí s potřebou člověka identifikovat se s místem, kde bydlí. Podoba centra a náměstí je pro tuto identifikaci tradičně důležitá. Tehdejší hledání podoby ďáblického náměstí dokonce časosběrně zachytil ve svém dokumentu slavný filmový režisér Pavel Koutecký. Sám jsem ho také viděl. Pan starosta nevynechal snad žádný dostupný zdroj informací, aby co nejvíce doplnil naši znalost místa.

M.R.: Již před více jak dvěma lety jsem napsal, že „obec bez centra je jako tělo bez srdce“ a že každá trochu rozumná komunita lidí si své centrum obce hlídá a udržuje (pokud ho již historicky má), a nebo že jej buduje. To není nic nového, nic originálního. Jen uvádíme v život to, co je již stovkami let prověřeno a co výrazně zlepšuje podmínky pro dobré fungování obce. Identifikace určitě, a na ni navazuje řada pragmatických důvodů přinášejících prospěch místním službám, obchodu... S úctou také vzpomínám na polistopadové události kolem likvidace Prefy a získání jejích pozemků pro budování neexistujícího centra obce.

 

Udělalo si vedení MČ mezi obyvateli Ďáblic průzkum na téma potřebnosti nového centra obce?

P.H.: Tento průzkum probíhal neformálně. Začali jsme workshopem, který se uskutečnil na základní škole a do kterého se zapojily téměř všechny děti, pedagogové a spousta rodičů. Vyvrcholením byla „školní konference“ – tedy prezentace prací a výstava ve škole. V létě následovala velká akce (Oslava náměstí) přímo na části plochy určené pro náměstí. Celou dobu jsme reagovali na různé podněty a náměty týkající se otázky náměstí. Postupně jsme si ověřili, že na poloze centra se většina obyvatel dlouhodobě shoduje. Co však nebylo jasné, byla jeho podoba. Z mnoha veřejných debat vyplývalo, že potřebujeme prostor centra iniciovat ve dvou směrech. Prvně rehabilitovat a pozitivně proměnit park – sportoviště v okolí bývalé restaurace U krále Holce – etapa I. 

M.R.: Ano. A ve druhém směru pak a) jasně určit prostor, který by měl být trvale chráněn pro postupné budování náměstí (vedle parku to je parcela kina a bývalé Prefy až k pozemkům VŠUP) a b) vytvořit  v rohu vymezeného prostoru, po prověření všech variant v prostoru bývalého kina, první stavební a funkční prvek budoucího náměstí. „Iniciační prvek“, jak říká pan Hlaváček – etapa II. Pracovně tomuto objektu říkáme “Multifunkční obecní dům s radnicí“. Polohu jsme tedy znali a potřebovali jsme mít názor na jeho základní podobu. Proto jsme zorganizovali architektonickou soutěž, jejíž výsledky byly projednány radou městské části, představeny všem zastupitelům, dále představeny a podrobeny kritice na veřejném zasedání zastupitelstva za přítomnosti architektů vítězného ateliéru a organizátora soutěže. Na toto téma se hovořilo na besedách, ve formě několika obrazových panelů jsou výsledky soutěže také vystaveny v sále naší základní školy a nyní je můžete vidět i v tomto čísle Ďáblického zpravodaje. Podrobně se se všemi pracemi můžete samozřejmě také seznámit kdykoliv v kanceláři starosty.

M.R.: Ještě k formulaci otázky – ptáte se na potřebnost nového centra. Nového? Žádné staré centrum nemáme, žádné staré novým nenahrazujeme. Proto jsme společně – sběrem názorů, pocitů, zkušeností obyvatel i odborným posouzením architektů, polohu centra hledali a ve shodě našli. Kvalita a rozsah veřejné diskuse byly také oceněny finančně nadací pro rozvoj občanské společnosti a komunitního života VIA (dříve The Foundation for a Civil Society), která ocenila ďáblické „hledání náměstí“ i peněžně prostřednictvím žádosti Občanského Sdružení Pro Ďáblice. Oběma organizacím a jmenovitě ďáblické paní Caroline Covtun (předsedkyni OSPD) ještě jednou děkuji.

M.R.: Ještě jedno vysvětlení, které zaznělo i na besedách. V případě Ďáblic si pod pojmem „náměstí“ nepředstavujeme to klasické historické, starými domy a kostelem sevřené náměstí, nejlépe s turisty. V našem případě je nutné tento prostor chápat volněji a jako prostor, jehož podoba se bude utvářet mnoho let, snad nejvíce prostřednictvím našich dětí.
A to vůbec není špatné... Proto asi častěji jako výstižnější používáme pojem „centrum“.

 

S jakými odborníky byla tato problematika konzultována?

M.R.: Už od mého nástupu do funkce spolupracujeme s Ing. arch. Petrem Hlaváčkem. Pracuje jako aktivní architekt, ale také jako pedagog na fakultě architektury ČVUT (proděkan pro rozvoj). Velmi seriózní a moudré spolupracovníky jsme získali také v představitelích vítězného týmu na tzv. Multifunkční obecní dům v architektech Petru Lackovi a Filipu Tittelbachovi z kanceláře A.LT. Veliký kus práce jak při úvodním nastartování projektu, tak následně na formulaci zadání, průběhu soutěže a ve výběrové komisi v neposlední řadě odvedl kolega ze zastupitelstva Ing. Martin Křížek. Všem děkuji a těším se na další spolupráci.

 

Sociální význam veřejného prostoru jako místa setkávání obyvatel obce je nesporný. Jak ale může městská část napomoci k tomu, aby v budoucnu bylo takové nově vzniklé místo živé, využívané, lidé sem rádi chodili a aby se nestalo „umělou a mrtvou“ zónou, kam málokdo zavítá?

P.H.: Přesně to byla naše obava od začátku. Aby Ďáblice neinvestovali do něčeho, co nepřinese do vymezeného prostoru život. Proto jsme v týmu věnovali dost času diskuzi o činnostech a funkcích, které by nový Obecní dům měl přinést. Výsledkem je soustředění většiny potřebných služeb. V objektu tedy bude kromě univerzálního sálu malá moderní bezbariérová, veřejnosti bližší, radnice, pošta a kvalitní prostor pro lékaře a jejich pacienty. Sál by měl sloužit od tradičních ďáblických bálů všem odpovídajícím společenským událostem všeho druhu. Mělo by to být velmi živé místo, kde si můžete vyřídit spoustu věcí, zažít mnohá přátelská, zábavná i poučná setkání.

M.R.: Ještě je důležité říci, že nejsme zahleděni jen do jedné budovy, do jedné parcely, ale průběžně sledujeme aktivity v okolí, spolupracujeme s organizátory veřejného života Ďáblic, jsme v kontaktu s vlastníky pozemků a nemovitostí v celém rozvojovém území. Takže si myslím, že se na projekt nového obecního domu i rozvoje celého centra již umíme dívat v širších souvislostech a v delším časovém horizontu.

 

Jaký další vývoj v prostoru centra Ďáblic očekáváte?

P.H.: S postupem prací na tzv. náměstí jsme si postupně uvědomovali, že přestože jde v měřítku investic Ďáblic o poměrně velké akce, z hlediska náměstí samého, jde stále jen o začátek. Chybí nám zejména dořešení čtvrté strany náměstí. To je území, které stále patří VŠUP (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze).

M.R.: K tomuto platí moje předchozí odpověď. Jme si vědomi důležitosti tohoto území. Konkrétně v posledních týdnech analyzujeme možnosti městské části, odhadujeme možný vývoj území v příštích letech a jednáme o odkupu těchto pozemků zpět do vlastnictví naší městské části. Jde o složitější problém, o kterém bude dobře informovat samostatně v některém příštím čísle.

P.H.: Zároveň společně hledáme správnou podobu vlastního centrálního prostoru, který nám vzniká mezi parkem U Holců, novým Obecním domem, restaurací Battistova cihelna a prostorem jámy bývalého investičního záměru VŠUP.

M.R.: To je otázka budoucnosti a vnímáme ji jako výzvu. Je to také pravé téma pro další veřejnou diskusi. Z hlediska funkce by bylo dle mého soudu potřebné dostat do centra obce alespoň část dalších tzv. nebytových funkcí.

 

Kolik takový projekt, respektive jeho realizace, bude stát? Jaké zdroje financí budou moci být využity? Bude možné kromě rozpočtu naší MČ čerpat i odjinud?

M.R.: V části U Holců (náměstí – etapa I.) je v první fázi zastupitelstvem schválena investice 5 mil. Kč na projekt a výstavbu budovy. Doufám, že zastupitelstvo bude i nadále ve shodě a podaří se vyčlenit z rozpočtu či jinak získat prostředky i na další rehabilitaci parku a jeho herních prvků (např. na tolik žádané a populární „seniorské“ prvky). V projektu obecního domu (náměstí – etapa II.) byly z rozpočtu 2012 uvolněny prostředky na projektovou přípravu a podle tempa těchto prací bude zastupitelstvo aktuálně jednat o prostředcích na stavbu. Předpokládáme náklady do 25 mil. Kč. V rámci postupu projektových prací bude tato částka letos upřesněna. O získání prostředků mimo rozpočet obce se samozřejmě pokusíme. Předpokládáme také, že opustíme lukrativní pozemek a vilu současného úřadu – i to může být důležitý příspěvek do rozpočtu této akce.

 

Můžete nastínit harmonogram prací? Co se plánuje na letošní rok a co na roky příští?

Etapa I. - M.R.: V současnosti existuje studie na zázemí parku (bývalá hospoda, dříve „pionýrák“), kterou zpracoval tým Ing. arch. Petra Hlaváčka a před podpisem je smlouva na dopracování návrhu, zpracování a zajištění projektové dokumentace stavby. Očekáváme, že následné stavební práce by z části mohly být zahájeny ještě letos.

Etapa II. - M.R.: K dispozici máme výsledky architektonické soutěže na nový Multifunkční obecní dům a vítězný architektonický tým. V tomto roce se budeme i u této akce zcela věnovat zpracování projektové dokumentace a získání potřebných povolení.

 

Kdy se budou moci občané Ďáblic seznámit na webových stránkách naší obce s dosud navrženými etapami a urbanistickými variantami či studiemi týkajícími se náměstí, které už má vedení naší MČ k dispozici?

M.R.: Urbanistických studií a variant náměstí má městská část za dobu své existence celou řadu a je pro nás technicky nedostupné je zveřejnit digitálně. Aktuální smlouvy na etapu I. + II. a související dokumentace bude na webu zveřejněna 21. 1. 2013, resp. po podpisu smlouvy. Stále je ale jasně nejsledovanějším informačním zdrojem náš zpravodaj. Proto jsme vedle výše popsaných způsobů prezentace z minulosti dali přednost nejdříve výrobě speciální tištěné přílohy Ďáblického zpravodaje.

 

Děkujeme čtenářům se zájmem o toto téma za všechny další poznámky a připomínky. Spolupracujeme s architekty, kteří si všímají a umí naslouchat.

Soubory ke stažení
projekt.pdf