Titulní strana (mapa stránek)   |   Ďáblice -> Ďáblické náměstí etapa I. a II. -> Etapa II. – studie stavby
Etapa II. – studie stavby

10. července 2012 zadala městská část Praha-Ďáblice vyzvaným soutěžním týmům zakázku malého rozsahu – souběžné vypracování návrhu/studie stavby Obecního domu a radnice v Ďáblicích.

Předmětem soutěže bylo vypracování návrhu stavby v širším (urbanním) kontextu místa, provozní a architektonické řešení domu s důrazem na úspornost výstavby i provozu.

Předmětem řešení byl i předprostor radnice (náměstí) a dopřesnění jeho velikosti a obsahu (osvětlení, mobiliář, sadové úpravy, vyřešení parkovacích míst, nevyloučit možnost konání farmářských trhů atd.).

Jedním z architektonických úkolů bylo vyřešení objektu tak, aby mohl fungovat jako Obecní – společenský dům a radnice, jako pošta a prostor pro lékaře a jejich pacienty. Společenský sál, by měl být multifunkční (přednášky, plesy, vystoupení, divadlo, promítání) a měl by umožnit sezónní otevření – propojení s parterem, tj. předprostorem budovy, radnice by měla mít bezbariérové klidnější prostory pro práci a soukromí. Ordinace lékařů a pošta by měly být také řešeny bezbariérově.

Objekt měl být živou a viditelnou stavbou, která se stane jasným poznávacím bodem Ďáblic. Měl být výrazný, ale ne arogantní. Měl iniciovat život ve svém okolí a vymezovat náměstí, se kterým by se obyvatelé Ďáblic mohli ztotožnit jako se svým centrem.

Vyzvaných soutěžních týmů bylo sedm. Jednalo se o tyto účastníky (v závorce je uveden vedoucí týmu): ATELIER K2 (Ing. arch. Jiří Poláček), SKUPINA (MgA. Marcela Steinbachová), ATELIER ŠTĚPÁN (Ing. arch. Marek Štěpán), A.LT ARCHITEKTI (Ing. arch. Peter Lacko), STUDIO AM (Ing. arch. Jiří Košťál), ASPEKT DESIGN (Ing. Luboš Rajniš) a Ing. akad. arch. Ivan Zachar.

Soutěžní porota ustanovená v souladu se soutěžním řádem České komory architektů měla pět členů – dva závislé členy (Ing. Miloš Růžička – starosta městské části Ďáblice a Ing. Martin Křížek – zastupitel, místopředseda soutěžní poroty) a tři nezávislé členy (doc. Ing. arch. Radek Kolařík – předseda soutěžní poroty, Ing. arch. Markéta Cajthamlová a Ing. arch. Jiří Opočenský).

Hodnotící zasedání poroty se konalo 10. září 2012 od 9 hodin ráno. Porota shledala všechny odevzdané práce za právoplatné a podrobně se s nimi seznámila. Tentýž den od 12 hodin proběhla na úřadu MČ obhajoba jednotlivých návrhů soutěžícími před porotou. Následně porotci
přistoupili k hodnocení. Záveřečné hodnocení poroty uvádíme na následujících řádkách.

 

Soutěžní návrh č. 1 (ATELIER ŠTĚPÁN – Ing. Arch. Marek Štěpán)

Silné stránky: jasná hmotová kompozice, sevřená poetická atmosféra návrhu, kvalitní dispoziční uspořádání (respektujeme-li dělení do dvou hmot), kultivovaný projev a prezentace.

Slabé stránky: málo odůvodněné širší vztahy a z toho plynoucí hmotové uspořádání (v porovnání s ostatními účastníky), neadekvátní inspirační zdroj a jeho užití v návrhu, dvojí, neodůvodněný rukopis hmot, jehož důsledkem je rozpačitost výrazu, formální uzavření hmotové kompozice náměstí věží, umístění kancelářských ploch cca 210 m2 nad rámec požadavku soutěže, zvolené
konstrukční a materiálové řešení stavby, striktní koncept by byl problematický z hlediska dalšího dopracování a reakce na budoucí proměnu požadavků na užívání.

 

Soutěžní návrh č. 2 (ATELIER K2K2 – Ing. Arch. Jiří Poláček)

Silné stránky: cenná analýza urbánních souvislostí, inspirativní návrh s průnikem parku do centrální části obce, úměrnost a civilnost návrhu včetně střídmých dispozic, kvalitní práce s prostorem kamenného parku s návazností na park, cenné propojení vnitřního prostoru sálu a vnějšího veřejného prostoru.

Slabé stránky: dimenze některých prostor je spodní hranicí potřebných velikostí, akcentace návrhu věží je urbanisticky a architektonicky příznivá, klade však zvýšené nároky na limitovaný rozpočet.

 

Soutěžní návrh č. 3 (SKUPINA – MgA. Marcela Steinbachová)

Silné stránky: odvážný koncepční návrh, který ukazuje silný názor na podobu současné veřejné stavby, strategie návrhu vychází z interpretace místa (uzavřené dvory), veřejné prostory vytvářené s citem pro detail.

Slabé stránky: typ uzavřeného náměstí – dvora (při uvažovaném cílovém stavu po dostavbě všech etap) – nereaguje na charakter zástavby, k okolí se uzavřená struktura staví jakoby „zády“, vnitřní dispozice v konstrukční mřížce nepřináší prostorové vztahy, problematická orientace kanceláří do prostoru parkovacích stání, vnitřní hala radnice bez denního světla, monumentalita dlouhého průčelí s opakovanými oblouky, velikost zpevněného náměstí a také téměř sakrální charakter navrženého sálu se zdají neuměřené civilnímu účelu obecního domu menší obce na obvodu Prahy.

 

Soutěžní návrh č. 4 (STUDIO AM – Ing. arch. Jiří Košťál)

Silné stránky: podrobné zpracování výkresů s naznačením technických souvislostí, kvalitní grafické zpracování návrhu.

Slabé stránky: urbanistické začlenění do stávající struktury nerespektuje základní struktury a vazby v území, vstupy do jednotlivých částí budovy jsou pohledově skryty a znesnadňují orientaci, pomyslná „brána“ vytvořená mostem nemá logické směřování, společenský sál má značnou část prosklenou, tuto je nutné stínit a nemá opodstatnění, celková velkorysá koncepce sálu neodpovídá smyslu užívání a jeho velikosti, celkový koncept a architektonický výraz nezapadá do drobné, obyčejné zástavby místa, nezanedbatelné jsou i značné očekávané náklady na konstrukční a materiálová řešení některých prvků.

 

Soutěžní návrh č. 5 (ASPEKT DESIGN – Ing. Luboš Rajniš)

Silné stránky: dispozičně přehledný návrh, prověření třípodlažního uspořádání s oddělenými funkčními celky na podlažích.

Slabé stránky: problematické umístění v urbánním kontextu, nejasný vztah nově navrženého náměstí k okolním prostorům, pozice navrženého domu uprostřed plochy je neukotvená, vnáší zmatek do místa, které má již dnes nejasnou strukturu, průjezd aut středem plochy náměstí komplikuje navržené řešení, zvolené tvarosloví domu – zkosené hranoly – nemá opodstatnění a působí nahodile, prostorové uspořádání vnitřní vstupní haly je neúměrně složité.

 

Soutěžní návrh č.6 (A.LT ARCHITEKTI – Ing. arch. Peter Lacko)

Silné stránky: přiměřené vyhodnocení širších vztahů, z toho plynoucí dobrý odhad budoucího vývoje okolí, resp. navrhovaných úprav stavby, dobrá
rozvaha o využití volných ploch, výrazný, veřejné stavbě odpovídající koncept, umístění komunikačních prostor po obvodu, použití transparentního obvodového pláště – z toho plynoucí dobré podmínky užitných ploch (osvětlení, provětrání), elegantní řešení provozu, umožňující flexibilní dopracování návrhu a užívání stavby, civilní a důstojný výraz stavby obecního domu,
užití zeleně na střeše stavby.

Slabé stránky: jednopodlažní koncept bude vyžadovat kvalitní dopracování návrhu z hlediska minimalizace provozních nákladů.

 

10. září 2012 kolem 20. hodiny večer porota rozhodla o konečném pořadí a ocenění soutěžních návrhů. Na prvním místě se umístil návrh č. 6 (A.LT ARCHITEKTI), na druhém místě se umístil návrh č. 2 (ATELIER K2), na třetím místě se umístil návrh č. 3 (SKUPINA).

Porota doporučila vyhlašovateli, aby při následném jednání o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v jednacím řízení bez uveřejnění postupoval v souladu s výsledky soutěže a aby pro zadání dalšího stupně projektové dokumentace stanovila podrobnější zadání na základě zkušeností nabytých touto soutěží.

V souladu se soutěžními podmínkami byl zadavatelem každému účastníku soutěže, jehož studie stavby splnila požadované soutěžní podmínky, vyplacen honorář za studii stavby ve výši třicet tisíc korun českých. Cenou za první místo v soutěži bylo zadání zakázky vybranému vítězi.

Soubory ke stažení
Soutěžní návrh č. 1 (ATELIER ŠTĚPÁN – Ing. Arch. Marek Štěpán)atelier Stepan.pdf
Soutěžní návrh č. 2 (ATELIER K2 – Ing. Arch. Jiří Poláček)ATELIER K2.pdf
Soutěžní návrh č. 3 (SKUPINA – MgA. Marcela Steinbachová)MgA.pdf
Soutěžní návrh č. 4 (STUDIO AM – Ing. arch. Jiří Košťál)STUDIO AM.pdf
Soutěžní návrh č. 5 (ASPEKT DESIGN – Ing. Luboš Rajniš)ASPECT DESING.pdf
Soutěžní návrh č.6 (A.LT ARCHITEKTI – Ing. arch. Peter Lacko)A.LT. ARCHITEKTI.pdf