Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Rada MČ -> Usnesení -> Usnesení RMČ 2013
Usnesení RMČ 2013
Usnesení jsou anonymizována ve smyslu zákona 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Stanoviskem č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
218 13 RMČ ke kritériím pro přijetí žáků do ZŠ  
219 13 RMČ k prohlášení p. Fatrdleho členem ZMČ 
220 13 RMČ k prodloužení nájmu obecního bytu
221 13 RMČ k pronájmu obecního bytu
222 13 RMČ k návrhu smlouvy s Architekti headhand 
223 13 RMČ k návrhu smlouvy s A.LT.Architekti v.o.s 
224 13 RMČ k pronájmu pozemků p. Kmínkovi 
225 13 RMČ k pronájmu pozemků spol. SHAGGA s.r.o
226 13 RMČ k finan. daru Rytířskému řádu
227 13 RMČ k výpovědi pojištění majetku MČ 
228 13 RMČ k prodloužení nájmu
229 13 RMČ Zpráva invent  komise 
230 13 RMČ k pronájmu OD Centru Sovička 
231 13 RMČ k pronájmu OD Otevřený ateliér
232 13 RMČ k pronájmu OD Diakonie
233 13 RMČ k platovému výměru vedoucí FiO
234 13 RMČ k návrhu smlouvy s firmou Spiritex
235 13 RMČ k Organizačnímu řádu úřadu MČ
236 13 RMČ k návrhu smlouvy s fi. Spiritex
237 13 RMČ k pronájmu OD Centru Sovička 
238 13 RMČ k pronájmu OD Otevřený ateliér 
239 13 RMČ k vypořádání vztahů
240 13 RMČ K návrhu rozpočtu 2013  
241 13 RMČ K rozpočtu VHČ 2013
242 13 RMČ k připomínkám ÚAP 
243 13 RMČ k pronájmu pozemku cirkusu Astra
244 13 RMČ k žádosti o vystoupení na ZMČ
245 13 RMČ k odkupu pozemku pod hřištěm 
246 13 RMČ ke směrnici ZŠ a MŠ č. 7-2013 
247 13 RMČ k pronájmu prostor Lekdab s.r.o
248 13 RMČ ke změně pronájmu Taneč. skup. Andrea 
249 13 RMČ k objednávce paní Karly Polydorové 
250 13 RMČ k objednávce K + K průzkumu 
251 13 RMČ k objednávce Karla Vlčka 
252 13 RMČ k rámcové smlouvě s Telefónica a.s 
253 13 RMČ k pravidlům provozování stánků-čarodějnice
254 13 RMČ k ukončení nájmu v OD
255 13 RMČ ke Kronice 2011 
256 13 RMČ k návrhu smlouvy o nájmu s SDH 
257 13 RMČ k navýšení počtu dětí MŠ 
258 13 RMČ ke smlouvě s AK Balcar 
259 13 RMČ k prodloužení nájmení smlouvy
260 13 RMČ k pronájmu OD Studiu aktivit a vzdělávání
261 13 RMČ k postavení májky SDH Ďáblice
262 13 RMČ k pojištění majetku MČ
263 13 RMČ k rozpočtovému výhledu 2014-2018
264 13 RMČ k výběrovému řízení údržba zeleně v k ú  Ďáblice
265 13 RMČ k dodatku č. 2 s .A.S.A spo. s r.o.
266 13 RMČ ke smlouvě s JENA
267 13 RMČ k ukončení nájmu
268 13 RMČ k prodeji poz. p. č. 1745/1
269 13 RMČ k vrácení daru poz. p. č. 1729/462 a 1729/464 
270 13 RMČ k fin. daru Pionýr. skupina Rozmarýn 
271 13 RMČ k pověření Ing. Růžičky na jednání SMČHMP 
272 13 RMČ k ukončení nájmu 
273 13 RMČ ke kácení stromů na hřbitově
274 13 RMČ k výsadbě zeleně ul. Kučerové
275 13 RMČ k instalaci odpadkových košů
276 13 RMČ k pronájmu ob. bytu
277 13 RMČ ke smlouvě s JENA
278 13 RMČ k výsledku VŘ Údržba zeleně
279 13 RMČ k pronájmu bytu
280 13 RMČ k pronájmu pozemku
281 13 RMČ k finan. daru
282 13 RMČ k dodatku č. 1 smlouvy s Architekti 
283 13 RMČ ke Kolektivní smlouvě 2013
284 13 RMČ k odsvěření lesních pozemků HMP
285 13 RMČ k Závěrečnému účtu MČ 2012
286 13 RMČ k rozpočtovému opatření č. 1 2013
287 13 RMČ k návrhu OZV loterie
288 13 RMČ k pronájmu bytu
289 13 RMČ k záměru pronajmout byt 339-14 
290 13 RMČ k prodloužení dohody
291 13 RMČ k fin. daru ZO ČSCHDZ
292 13 RMČ ke smlouvě o dílo s fi FRASED 
293 13 RMČ k Plánovací smluvě se SPIRITEX
294 13 RMČ k ukončení smluv se Sodexo
295 13 RMČ k rozpočtovému opatření č. 2 2013
296 13 RMČ k pronájmu pozemku
297 13 RMČ k přehledu prací Ing. Růžičky
298 13 RMČ k roční závěrce PO ZŠ a MŠ 2012
299 13 RMČ k rozdělení HV PO ZŠ a MŠ 2012
300 13 RMČ k darům obcím postižených povodněmi
301 13 RMČ k dodatku č. 4 nájem. slm. Taneční studio Andrea
302 13 RMČ ke jmenování Ing. Tomance členem KVI
303 13 RMČ k poskytnutí půjčky
304 13 RMČ k objedvávce opravy římsy BD Ďáblická
305 13 RMČ k návrhu vyjádření k stavbě Zázemí Ď. parku
306 13 RMČ k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 8055159710
307 13 RMČ ke znění odpovědi spol. Sodexo, s.r.o
308 13 RMČ k doh. o uk. sml. č INO-40-01-002090-2009 a dod. č. 1 ke sml. o výpůjčce
309 13 RMČ k dodatku č. 1k ÚČASTNICKÉ SMLOUVĚ a RÁMCOVÉ DOHODĚ Telefonica
310 13 RMČ k nájemní smlouvě s TJ Ďáblice
311 13 RMČ ke smlouvě mezi FA ČR o.s. a  TJ Ďáblice
312 13 RMČ k daru Centru Sovička o.s
313 13 RMČ ke stanovisku Mratínský potok
314 13 RMČ k pronájmu mezonet. bytu
315 13 RMČ k objednávce staveb. úprav v ZŠ u Protum servis s.r.o
316 13 RMČ k finan. daru SDH Ďáblice
317 13 RMČ k objednávce cenového propočtu Obecní dům Ďáblice
318 13 RMČ k licenční smlouvě s OSA
319 13 RMČ k ukončení nájmu garáže
320 13 RMČ k objednávce vypracování dokumentace u Pro-consult s.r.o
321 13 RMČ k přehledu investičních požadavků
322 13 RMČ k vyhodnocení koncepce Dopravní sektorové strategie 2. fáze
323 13 RMČ k cenové nabídce fi. PROTUM SERVIS na opravu MŠ
324 13 RMČ k návrhu RO č. 3
325 13 RMČ k jednání se spol. STUDIO AM
326 13 RMČ k nájmu obecního bytu
327 13 RMČ k nájmu obecního bytu
328 13 RMČ k nájmu v OD Mateřskému klubu
329 13 RMČ k nájmu v OD Taneční škole HIT
330 13 RMČ k nájmu v OD
331 13 RMČ ke jmenování členem KŽP p. Krčmové
332 13 RMČ k návrhu smlouvy o dílo s fi. COLMEX
333 13 RMČ k rozpočtovému opatření č. 4 2013
334 13 RMČ k prodeji a směně pozemků spol. SHAGGA
335 13 RMČ k pronájmu garáže
336 13 RMČ k návrh změny ÚP SÚ HMP spol. SHAGGA s.r.o
337 13 RMČ k revokaci usnesení č. 287-13-RMČ
338 13 RMČ k výstavbě minihřiště fi. PHILIPP SPORT. TRÁVNÍKY
339 13 RMČ k akci Vodácký přespolní běh
340 13 RMČ k dodatku č. 6 k licenční smlouvě 1158-2005
341 13 RMČ k výpůjčce techniky SH ČMS SDH Ďáblice
342 13 RMČ k dodatku č. 1 nájemní smlouvy
343 13 RMČ k RO 5
344 13 RMČ k výpovědi smlouvy s p. Bačinou
345 13 RMČ ke smlouvě o smlouvě budoucí
346 13 RMČ k odstranění stavby U Holce fi. TM complet
347 13 RMČ k výběrovému řízení na Zimní údržbu 2013-2014
348 13 RMČ k žádostem o změnu ÚP
349 13 RMČ ke koncepci rozvoje MČ Praha - Ďáblice
350 13 RMČ k prodloužení smlovy na termínovaný vklad
351 13 RMČ k souhlasu s žádosti o dotace TJ Ďáblice
352 13 RMČ k prodloužení nájemní smlouvy
353 13 RMČ ke smlouvě s AK Vyskočil, Krošlák a spol
354 13 RMČ k výběrovému řízení na Zimní údržbu 2013-2014
355 13 RMČ k výběrovému řízení Minihřiště UMT3
356 13 RMČ k pronájmu suter. prostor v OD PS Rozmarýn
357 13 RMČ k Mandátní smlouvě č. 2510201302
358 13 RMČ k Mandátní smlouvě č. 2510201301
359 13 RMČ o návrhu smlouvy Tai chi
360 13 RMČ o prodloužení nájmu
361 13 RMČ k smlouvě o budoucí kupní smlouvě kopresorové stanice
362 13 RMČ k Volebnímu řádu ZŠ
363 RMČ K  příspěvkům za odpad 2013
364 13 RMČ K  zimní údržbě 2013-2014
365 13 RMČ K  snížení nájmu
366 13 RMČ K  revokaci usn. č. 173 12 RMČ
367 13 RMČ Ke smlouvě s TSK
368 13 RMČ K prodloužení  nájmu pozemku a garáže
369 13 RMČ K poskytnutí finančních darů
370 13 RMČ K objednání demografické studie
371 13 RMČ k rozpracované investici - Hala u Holců
372 13 RMČ k inventarizaci MČ Ďáblice 2013
373 13 RMC k vyberovemu rizeni - Organizace dopravy u ZS
374 13 RMC k výběrovému řízení - Rekonstrukce cesty ke hvězdárně
375 RMČ k rozpočtovému opatření č. 6 2013
376 RMČ k rozpočtovému provizoriu pro rok 2014
377 13 RMČ k vyplacení kompenzačního příspěvku na rok 2014
378 13 RMČ - dohoda Koňská louka
379 13 RMČ k poskytnutí finančních darů
380 13 RMČ ke Kolektivní smlouvě
381 13 RMČ k poskytnutí finančního daru
382 13 RMČ k výběru nabídky
383 13 RMČ ke snížení nájmu restaurace Květnová
384 13 RMČ k prodloužení nájmu
385 13 RMČ k prodloužení nájmu
386 13 RMČ k personálním změnám v SDH
387 13 RMČ revokace us. č. 378_13_RMČ
388 13 RMČ rozpočtové opatření č.7
389 13 RMČ odpisový plán ZŠ a MŠ
390 13 RMČ odpisový plán MČ
391 13 RMČ prodloužení nájmu TS Andrea
392 13 RMČ k rozpočtovému opatření č. 8 2013
393 13 RMČ k rozpočtovému opatření č. 9 2013